در هنگام فشار روانی عاملی که آسیب می‌بیند، جسم است.
فرسودگی ناشی از فرسودگی شغلی بر انگیزش و محرک (تحریک کردن) تأثیر می‌گذارد.
فرسودگی ناشی از فشار روانی بر انرژی جسمانی تأثیر می‌گذارد.
نتیجه فرسودگی شغلی تضعیف روحیه (نداشتن روحیه) است.
نتیجه فشار روانی برهم خوردن یکپارچگی (تجزیه) است.
فرسودگی شغلی می‌تواند بهترین مدرک برای از دست رفتن امیدها و آرزوها باشد.
فشار روانی می‌تواند بهترین مدرک برای از دست رفتن انرژی و مصرف آن باشد.
افسردگی ناشی از فرسودگی شغلی عاملی برای ایجاد غم و اندوه به خاطر از دست دادن آمال و آرزوهاست.
افسردگی ناشی از فشار روانی به خاطر نیاز بدن برای حفاظت از خود و محفوظ نگهداشتن انرژی است.
نتیجه فرسودگی شغلی یک احساس درماندگی و ناامیدی است.
نتیجه فشار روانی یک ضرورت و واکنش غیرمتعارف است.
نتیجه فرسودگی شغلی فقدان بصیرت، بی‌هویتی و کناره‌گیری است.
نتیجه فشار روانی بیم وهراس، شورش و اختلال اضطراب‌گونه است.
فرسودگی شغلی هرگز باعث مرگ نمی‌شود، اما فرد زمان زیادی از زندگی کردن طرد می‌شود.
فشار روانی ممکن است سبب مرگ زودهنگام شود و زمان کافی برای به انجام رسیدن خواسته‌ها وجود نداشته باشد.
عموما محققان فرسودگی را در ارتباط با استرس شغلی می‌دانند، همان‌گونه که فرویدنبرگر و جکسون (1981) اظهار می‌دارند و در واقع فرسودگی شغلی را نوعی استرس می‌توان قلمداد کرد. آرچیبالد هارت (1984) بیان می‌دارد که گاهی ممکن است بین فرسودگی شغلی و فشار روانی به ظاهر تفاوتی وجود نداشته باشد؛ اما در واقع دو موضوع جداگانه هستند و تفاوتهای عمده آنها در جدول 2-1 آمده است (درفشی جوان، 1387، به نقل از صادقی بروجردی، 1382).
2-2-1-6- نشانه‌های فرسودگی شغلی
به طور عمده نشانه‌های فرسودگی شغلی به چهار دسته تقسیم می‌شود: جسمانی، روانی، اجتماعی، سازمانی.
نشانه‌های جسمانی همانند خستگی، اختلال در خواب، اختلال در خوردن (خیلی زیاد یا به مقدار خیلی کم)، عوارض جسمانی (همانند سردردها، دردهای معده‌ای–روده‌ای) و آمادگی برای بیماری است. نشانه‌های روانی همانند خشم، تحریک‌پذیری، افسردگی، بی‌حوصلگی، بدگمانی، انعطاف‌ناپذیری شناختی، کاهش عزت نفس و نگرش منفی نسبت به کار است. نشانه‌های اجتماعی شامل گسستن ارتباط طولانی مدت، گوشه‌گیری یا درگیری با اعضاء خانواده یا همکاران و نشانه‌های سازمانی همانند غیبت از کار، روحیه ضعیف، درصد بالای بیکاری، مسائل مربوط به رقابت و کارایی کمتر را می‌توان نام برد (منشی طوسی، 1377).
بعضی از مواردی که منعکس‌کننده نشانگان فرسودگی شغلی هستند ذیلا آمده است:
شخص از لحاظ عاطفی احساس می‌کند نسبت به کارش بی‌تفاوت شده است.
احساس می‌کند نسبت به مردم بی‌تفاوت شده است.