مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری

Colors catalogue

جدول 4-9: بارعاملی و آماره t متغیر عوامل محیط خارجی 62
جدول 4-10: مقادیر پایایی سازههای تحقیق 62
جدول 4-11: بررسی روایی سازه‌های تحقیق 63
جدول 4-12: ضرایب مسیر سازه های تحقیق 64
جدول 4-13: آزمون معنی‌داری مسیرها 64
جدول 4-14: واریانس تبیین شده 65
جدول 4-15: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق 68
جدول 4-16: بررسی فرضیات اول تا سوم تحقیق 68
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق. 8
شکل 4-1: ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغیرهای تحقیق 66
شکل 4-2: آماره t / معنی داری مسیرها 67
شکل 4-3: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی 69
شکل 4-4: آماره t‌/ معنی داری مسیرها مربوط به متغیر تعدیل گر عوامل محیط خارجی 70
چکیده
عملکرد فرآیندی مستمر و منعطف است، که مدیران و افرادی که در اداره ی شرکت مدیران را یاری می‎رسانند به دنبال انجام بهترین عملکرد از طریق انجام کارها در کنار یکدیگر و دستیابی به نتایج مورد نظر هستند. از سوی دیگر، هدف مدیریت کیفیت جامع ایجاد یک سیستم و نظام مدیریتی است که از بروز نارسایی ها و مشکلات در چرخه عملکرد سازمان و مؤسسه جلوگیری می کند تا در نهایت رضایت مشتریان بدست آید. بر همین اساس تحقیق حاضر به دنبال شناخت رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر عوامل محیط خارجی در شرکت های بیمه استان گیلان بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 835 نمایندگی شرکت های بیمه (در قالب 12 شرکت بیمه) بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی 264 نمایندگی بیمه در سطح استان گیلان به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. این تحقیق از شش فرضیه اصلی تشکیل شد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق پرسشنامه استاندارد وانگ و همکاران (2012) جمع آوری گردید. بمنظور تحلیل داده ها، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت یافته ها نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع با عملکرد سازمانی، بین بازارگرایی با عملکرد سازمانی و بین مدیریت کیفیت جامع و بازارگرایی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نقش عوامل محیط خارجی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی و ارتباط بازارگرایی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرار نگرفت. همچنین نتایج تحلیل نشان داد که بازارگرایی در ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی نقش واسطهای ندارد. در نهایت، با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات تحقیق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، بازارگرایی، عوامل محیط خارجی، عملکرد مالی و عملکرد مشتری.
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق