مدل توانمند سازی، یادگیری سازمانی

Businessman pointing arrow moving up growing business growth. Concept of corporate success, influencer, opinion leader, benchmark and think different

……………………………………………………………………………………………………123
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136
فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 152
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154
پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156
پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….158
.
.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………160
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..168
فهرست نمودار
نمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………90
نمودار 2-2. مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….92
نمودار 2-3. مدل توانمندسازی باون و لاولر……………………………………………………………………………..93
نمودار 2-4. مدل توانمند سازی اسپریتزر…………………………………………………………………………………94
نمودار 2-5 مدل توانمند سازی نوبلر………………………………………………………………………………………..95
نمودار 2-6. مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………97
نمودار 2-7. مدل توانمند سازی فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….97
نمودار 2-8. مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….98