تبدیل سازمانهای بورکراتیک به سازمان های کارآفرین، ارتباط جو خلاقانه و کارآفرینی دانش

Business team meeting idea innovation teamwork cooperation

…………………………………………………………………………………………..85
2-2-17.مشکلات کارآفرینان در سازمان……………………………………………………………………………………….86
2-2-18.بررسی موانع و مشکلات پیش روی کارآفرینی و بویژه کارآفرینی دانش درایران………………………86
2-2-19.تاریخچه کارآفرینی………………………………………………………………………………………………………87
2-2-20.صاحبنظران کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………88
2-2-21.کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان برتر………………………………………………………………………………….89
2-2-22.تاریخچه کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………………………90
2-2-23.اهمیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………92
2-2-24.اهمیت کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………..94
2-2-25.بررسی کارآفرینی دانش در ایران………………………………………………………………………………….95
2-2-26.تبدیل سازمانهای بورکراتیک به سازمان های کارآفرین…………………………………………………………..96
2-2-27.کارکردهای کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………97
2-2-28.رویکردهای کارآفرینی دانش ……………………………………………………………………………………….98
2-2-29.راهبردهای کارآفرینی دانش …………………………………………………………………………………………98
2-2-30.ارتباط جو خلاقانه و کارآفرینی دانش …………………………………………………………………………….99
2-3. بخش سوم:تحقیقات انجام شده درزمینه موضوع تحقیق…………………………………………………………….101
2-3-1.تحقیقات انجام شده درزمینه جو خلاقانه در داخل کشور……………………………………………………….101
2-3-2.تحقیقات انجام شده درزمینه جو خلاقانه در خارج از کشور……………………………………………………102
2-3-3.تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی دانش در داخل کشور……………………………………………..103
2-3-4.تحقیقات انجام شده در زمینه کارآفرینی دانش در خارج از کشور…………………………………………..104
2-4. بخش چهارم: چارچوب نظری……………………………………………………………………………………………111
2-4-1.چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….111
2-4-2.مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………120
2-4-3.مدل تحلیلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….120
2-4-4.فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..123