مدیر سایت

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی- قسمت  ...

66/1000±77/5 g 66/4000±77/5 b 00/12000±00/00 a B2 00/280±00/10 u 66/186±77/5 x 66/256±77/5 v 33/303±77/5 t * ترکیبات تیمارهای مختلف با توجه به جدول 3-2 مشخص می‌شود.* اعداد مشخص شده میانگین سه بار تکرار ± انحراف استاندارد است.* […]

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی-  ...

3-2-3-4- استفافیلوکوکوس اورئوسشمارش استافیلوکوکوس‌ها در تیمارها مطابق با استاندارد ملی ایران، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه‌ها) قسمت […]

پژوهش - 
اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی- قسمت 5

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس به عنوان جایگزینی برای نگهدارنده‌های شیمیایی بر ویژگی‌های شیمیایی، میکروبی و حسی سس سالاد فرانسوی بود. تیمارهای مورد آزمایش، […]