همه‌ی نوشته‌های userj

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

گرانسنگی را به دست می­دهد که در واقع، تکلیف شیعه را در شرایط مختلف به خوبی واضح نموده و روشن می­نماید.[1]

لذا بعد از شهادت امام حسین (علیه السلام)استراتژی ائمه اطهار (علیهم السلام) بر حفظ و زنده نگه داشتن این حماسه با شکوه و زیبا و بهره گیری از آن در دوران اختناق و فشار حکام جور بوده می باشد؛ زیرا که حکومت امویان و عباسیان، با توجیهات و تفسیرهای گوناگون و اغراض شیطانی، درصدد بودند تا این واقعه یا به فراموشی سپرده گردد و یا تفسیری واژگونه از آن ارائه گردد. هریک از امامان بزرگوار شیعه (علیهم السلام)با موثرترین و کارآمدترین شیوه­ها توانستند از فرهنگ عاشورا و دستاوردهای عظیم آن، در راستای حفظ و تداوم حیات دین جامعه بهره گیری کنند.[2]

از دوران امام سجاد (علیه السلام) به بعد این مسأله در شمار استراتژی­های اصولی امامان قرار گرفت. خود امام سجاد(علیه السلام)  در مواقف مختلف و به بهانه­های فراوان، سعی در برگزاری مجالس و در کنار آنیادآوری این حادثه عظیم داشتند. ایشان را باید در تاریخ شیعه از بزرگترین سوگواران حادثه عاشورا دانست. امام سجاد (علیه السلام) نه تنها خود می­گریستند، بلکه شیعیان و مومنان را نیز بر گریستن بر آن شهیدان وا می­داشتند. لذا می­فرمودند: «هر مومنی که بر  شهادت حسین (علیه السلام) بگرید، به طوری­که اشک بر گونه­هایش جاری گردد، خداوند برای او غرفه­هائی در بهشت آماده می­سازد که تا ابد در آن اقامت خواهد گزید.[3]

امام باقر و امام­صادق (علیهما السلام)هم در این مسیر کوشش ویژه­ای داشتند. لذا ائمه کوشش می­کردند قیام امام­حسین و واقعه عاشورا به صورت یک مکتب و به صورت یک مشعل فروزان روشنگر مسیر حرکت آزادی خواهی و دین­طلبی باشد.

حضرت امام خمینی (ره) هم در این زمینه می­فرمایند:

نمایش می­گذارد و پیام همدلی و هم­اندیشی را مخابره می­کند و منجر به وحدت و انسجام جامعه گردیده و زمینه طمع و زیاده­خواهی دشمنان را از بین می­برد. حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه می­فرمایند:

« مسائل اسلام، مسائل سیاسی می باشد و سیاستش غلبه دارد بر چیزهای دیگرش. اجتماعاتی که اسلام بعضی­اش را فرض کرده می باشد، واجب کرده می باشد و بعضی­اش را به طور[1]– علی اکبر نوائی،”روش شناسی حرکت سیاسی امامان شیعه”، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 86 ,بهمن و اسفند /1389:  105 – 146

[2]– همان، صفحه 117

[3]– محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی ،ص 83

تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-4-  اهداف و کاربردهای تحقیق

در این تحقیق کوشش می‌گردد با مطالعه کارکردهای مجالس مذهبی، تأثیر این مجالس در تداوم حیات دینی جامعه تبیین گردد، همچنین با مطالعه آسیب‌هائی که این مجالس با آن مواجه هستند، الگوی مطلوبی از این­گونه مجالس ارائه گردد. لذا با عنایت به مطالعه­های صورت گرفته در این پژوهش می­توان به شناخت صحیحی از تأثیر مجالس مذهبی در تداوم حیات دینی جامعه دست پیدا نمود و از سوی دیگر با شناخت آسیب­های پیش رو کوشش گردد این مجالس از آسیب­های احتمالی به دور باشند. نتایج این پژوهش می‌تواند راهکار مؤثری در جهت بهره گیری بهینه از ابزارهای تبلیغی (مجالس مذهبی) ارائه داده و گامی مؤثر در تداوم حیات دینی جامعه محسوب گردد.

 

1-1-5-  روش انجام تحقیق

روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه­ای و نوع پژوهش، تحلیل کیفی می‌باشد. در این پژوهش کوشش می‌گردد با بررسی آیات قرآن کریم و منابع روائی موجود همچنین بررسی سیر تاریخی مجالس مذهبی بتوانیم به شناخت صحیحی از تأثیر مجالس مذهبی در تداوم حیات دینی جامعه دست پیدا کنیم. لذا پس از اظهار کلیات پژوهش سیر تاریخی مجالس مذهبی را مورد مطالعه قرار می­دهیم تا نحوه تأثیرگذاری مجالس در دوره های مختلف تاریخی مشخص گردد. سپس در فصل دوم این پژوهش کارکردهای مجالس مذهبی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در فصل آخر این پژوهش آسیب­ها و مخاطراتی که این مجالس با آن مواجه هستند مطالعه می­گردند تا حتی­الامکان بتوان این­گونه آسیب­ها را به حداقل میزان ممکن رساند.

تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تأثیر مجالس مذهبی مطلوب در حفظ و تداوم حیات دینی جامعه از دیدگاه قرآن و روایات

دانلود ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

ازسال1346تا1357پیکاندرمدلهایمختلفکار،لوکس،جوانان،استیشنووانتواتوبوسدرمدل‌هایاتوبوس302شهری،بیابانیوسوپرلوکسومینیبوسوآمبولانستولید می‏گردید. افزایشتولیدازسال1346شروعوسرانجامدرسال1356حدود98000دستگاهپیکانتولیدگردید.

lدرسال1352هدفوسیاستاصلیشرکتبرمبنایتولیدداخلیقطعاتوخودکفائیمطرحگردید،کهدراینراستاشرکت‌هایبلبرینگ،پیستونوایدمتبریزوشرکترضایمشهدوریخته‌گریتأسیسشد.

lدرسال1353باافزایشقیمتنفتودرآمدهایارزی،شرکتایرانناسیونالبهمنظورحفظبازارتصمیمبهتولیدپژوگرفتوسهامشرکتنیزدرهمینسالواردبورسگردیدوحدود45درصدازسهامشرکتبهعمومواگذارگردید.

lدراواخرسال1356واوایلسال1357باتوجهبهاینکهپیکانقدیمیشدهبود،تعویضآندردستورکارقرارگرفتوبرهمیناساسبهمنظورتولیدخودرویجدیدتریباپژوفرانسهمذاکراتیانجامگرفتکهدرنهایتمنجربهعقدقراردادتولیدپژو305شد. اماقبلازانجامکاروهمزمانباوقوعانقلاباسلامیتمامیصنایع،ملیودراختیاردولتقرارگرفت. باوقوعانقلاباسلامیبهموجببندالفقانونحفاظتوتوسعهصنایعایرانمصوب16-4-1358شورایانقلاباسلامی،شرکتایرانناسیونالبهاعتبارنوعصنعت،زیرمجموعهسازمانصنایعملیبامدیریتوزارتصنایعقرارگرفتوملیاعلامگردید. ایندورههمزمانباشروعجنگتحمیلیعراقعلیهایرانبودکهازمهمترینمسائلایندورهوجودمشکلاتدنبالشده می‏توانکاهشهزینهوحضوردرصحنهبازارداخلیوتوسعهصادراتبهکشورهایمختلفرانامبرد. همچنینتولیدانبوهخودروسمندبهعنوانخودروملیدرسال1381آغازگردید.

lدرسال1382پروژه‏هایپارسسال،سمندسالوپژو206صندوق‌دارآغازگردید.

lدرسال1383سازماندرراستایارتقایبهرهوریوامکانبهتربرنامهریزیوکنترلفعالیتهایخوداقدامبهاستفادهازنظامبرنامهریزییکپارچهمنابعازشرکتSAPنمود. دراینسالپروژه‏هایپژوپارسELXوسمندالایکسبهبهرهبرداریرسید.

lدرسال1384خروجپیکانازسبدتولیدمحصولاتشرکتایران‌خودروبهعنوانگامیدرجهتارتقایسطحتکنولوژیدرداخلسازمانوحرکتیبسویارتقایرضایتمشتریانانجامشدومحصولات206صندوق‌دار،رواباموتوربهینهOHVوسمندسریرتولیدگردید. دراینسالموتورملیپایهگازسوزطراحیشدوایران‌خودروبهبازارهایجهانیواردگردید.

lدرسال1385خطتولیدموتورملیباحضوررئیسجمهورراهاندازیشدوپروژه‏هایتولیدسمندآذربایجان،بلاروسوسوریهبهبهرهبرداریرسید. بهعلاوه،دراینسالمحصولتندر90نیزباهمکاریشرکترنوبهسبدمحصولاتشرکتافزودهشدوباعثگردیدانحصارهمکاری‌هایبینالمللیایران‌خودروازشرکتپژوخارجگردد. پروژهتولیدسمنددرونزوئلادراینسالنیزآغازگردید.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

امادرکسبوکارالکترونیکیمشتریعینکالایموردنیازخودراسفارش می‏دهدوسپستولیدو…)مبادله می‏کند.

کسبوکارالکترونیکیباانتقالالکترونیکیاطلاعاتوداده‏ها درسازمان،کاغذرادرفرآیندتجارتومبادلهحذفکردهوبهکاهشهزینه‏ها کمک می‏کند. همچنینکسبوکارالکترونیکیبایکپارچهسازیفرآیندهایانتقالاطلاعات،بهحداقلشدنهزینه‏هایدوبارهکارینظیرورودمجدداطلاعاتبهسیستم،چاپوانتقالاطلاعاتبینبخش‏هایغیریکپارچهو…کمک می‏کندوبهحذفنیرویانسانیازفرآیندکاروکاهشهزینه‏هاینیرویانسانیوکاهشهزینه‏هایبیدقتیواشتباهمنجرمی­گردد. (تاجران،1384)

 

2-14 اجزایکسبوکارالکترونیک

دردستهبندیرویکردکسبوکارالکترونیکمدلیوجودداردکهدارایدوجزءکلیدیاست.  ایندوجزءعبارتنداز:

1)سیستموفناوری،2)فرایندهایمدیریتی. هرکدامازاینعواملداراییکطیفجداگانههستندبهعبارتیدوسرطیففناوریبهصورتزیرتعریف می‏شوندکهدرسمتیکهکسبوکارحالتیسنتیداردازفناوری‏هایتکرسانه‏ای وغیربههنگاماستفاده می‏شودودرسمتدیگرطیفاستفادهازفناوری‏هایچندرسانهای،بهنگاموجهانیقراردارد. درطیفمربوطبهفرآیندهایمدیریتیدرسمتتجارتسنتیاینطیف، مباحثسنتیمربوطبهکسبوکارقرار می‏گیرندودرسردیگرمباحثنوینهمچونمدیریتزنجیرهتأمینویامدیریتارتباطبامشتریقراردارند. (توربانوپوتر،2007)

 

نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود ارشد: متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

الکترونیکیتعریفوسیعتریازفعالیت‏هایتجاریاستکهبصورتالکترونیکیانجام می‏شوداماکسبوکارالکترونیکیسطحبالاتریازیکپارچگیفناوری‏هایارتباطیبافرآیندهایکسبوکاروکارهایمدیریتیاست.  مهمترینمسئلهموفقیتدرکسبوکارالکترونیکیدرکاینواقعیتاستکهمشتریانشماچگونهکار می‏کنندوچگونهکسبوکارخودرابهسمتمشتریهدایتکنید.

توربان(۲۰۰۲)نیزکسبوکارالکترونیکیرامعناییعامترازتجارتالکترونیکی می‏داندکهشاملخریدوفروشالکترونیکی،خدماتمشتریان،مشارکت‏هایتجاریومدیریتزنجیرهتأمین می‏باشد.

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

 

2-3 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی

بطورکلیعقیدهبرایناستکههمگراییبینروندتوسعهاطلاعاتوروندتوسعهفناوریاطلاعاتمنجربهانقلابیتحتعنوانانقلابارتباطاتشد. ازطرفدیگرتحولاتدرآمدمحوروهزینهمحور(مزیترقابتی)درتئوریسازمانومدیریت،باعثایجادتضادارتباطات(ضعفارتباطاتناشیازنگرش‏هایهزینهمحورمزیترقابتیولزومتقویتارتباطاتبامشتریناشیازنگرش‏هایدرآمدمحورمزیترقابتی)دراینحوزهشد. دراینراستا،حلتضادمذکوربااستفادهازانقلابارتباطات،شیوهجدیدیرابرایروابطدرونسازمانیوبرونسازمانیشکلداد. اینشیوهجدیدارتباطات،تحتعنوانتجارتالکترونیکیوکسبوکارالکترونیکینامگرفت.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

مطالعهاطلاعاتمفیدیرابرایپژوهشگر،صاحبانکسبوکار‏هایحرفهای،سازمان‏هایکار،محققانآینده،ودیگرانفراهم می‏کند.

 

1-7اصطلاحاتوتعاریفعملیاتی:

کسبوکار:

پیترسنوپلومنبراینباورندکههرتبادلیکهدرآنخریدوفروشصورتگیرد،کسبوکارنیست،بلکهکسبوکار،هرنوعتبادلتکراریوتجدیدشوندهیخریدوفروشاست. (رکابی،حمید1389).

کسبوکارالکترونیک:

بکارگیریفناوریاطلاعاتیکپارچهدرفعالیت‏ها وطراحیمجددفرایند‏هایتجاریونوآوریکاملدرمدل‏هایتجاریتوسطیکشرکتدرفرایندهایدرونی.  (آمیتوزو،2001)

مفهوممشتری:

مشتریان،مردمیاعملیاتیهستندکهمحصولیانتایجیکعملکردرامصرف می‏کنندیابهآنهانیازدارندوازآنهابهره می‏برند. چونهرعملکردیدریکسازمانبهیقیندارایهدفیاست،بنابراین،مشتریانیدارد. (برنیکرهوفودرسلر،1377،ص33)

تحویلبهموقعورضایتمشتری:

امروزهسازمانهایتولیدییاخدماتی،میزانرضایتمشتریرابهعنوانمعیاریمهمبرایسنجشکیفیتکارخودقلمداد می‏کنندواینروندهمچناندرحالافزایشاست. اهمیتمشتریورضایتاوچیــزیاستکهبهرقابتدرسطحجهانیبرمیگردد. تحویلبهموقعمحصولاتیاخدماتازعواملمهمرضایتمندیمشتریانمیباشدکهسازمان‏ها بایستی به آن توجه ویژه‏ای داشته باشند. (جعفریوفهیمی،1379،ص53)

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

پایان نامه ارشد: متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

کسبوکارالکترونیکبهمفهومکلیشاملبهکارگیریفناوری‏هایجدیدبرایبرقراریارتباطاتزنجیره‏ای بینسازندگان،فروشندگان،عرضهکنندگانوبهطورکلیارایهدهندگانکالاوخدماتازیکسووخریدارومصرفکنندهویابهطورکلیمشتریازسویدیگراستونتیجهآناتخاذتصمیم‏هایبهتر،بهینهسازیکالاوخدمات،کاهشهزینه‏ها وگشودنکانالهایجدیداست.

 

2-1تعریفکسبوکارالکترونیک

مطالعهسیستمکسبوکارالکترونیکدردنیایمتلاطموپیچیدهامروزیامریضروریاست،زیراکهروندهایکلیدیدرکسبوکارهایسنتیبسیارمتحولشدهوبهسمتدسترسیسریعوجهانی،سرعتدرکلزنجیرهتأمینوانجامکسبوکاربهصورتالکترونیکپیش می‏رود. (بوکولد،2000)

کسبوکارالکترونیکمفهومیگستردهاستکهشاملتمامیجنبه‏هایاستفادهازفناوریاطلاعاتدرکسبوکاراستوتنهادربرگیرندهخریدوفروشنیست. بلکهشاملایجادانسجامویکپارچگیدرکلفرآیندهایکسبوکاروارتباطاتدرداخلوخارجازسازمان می‏باشد. (روولی،2002)

بهعبارتیدیگر،کسبوکارالکترونیکیکاصطلاحکلیمورداستفادهبرایتوصیففرآیندهایکاریبهکارگرفتهشدهدرمحیط‏هایمجازییاالکترونیکیهمچونشبکهجهانیوب می‏باشد. (بوتو،2003)

ازنظرزواس«کسبوکارالکترونیکیعبارتاستازتبادلاطلاعاتازطریقشبکهالکترونیکی،درهرمرحله‏ای اززنجیرهعرضه،چهدردرونیکشرکتیابینشرکت‏ها،بین شرکتومشترییابینبخشخصوصیوعمومیاقتصاد،وچهتوأمباپرداختپولباشدیااینکهپرداختیصورتنگیرد. »

توربان(2002)نیزکسبوکارالکترونیکی«چیزیفراترازکسبوکارالکترونیکی می‏داندکهدرآنبهغیرازفعالیت‏هایتجاریشرکت،بسیاریدیگرازروابطبینسازمانیوبینمشتریوسازماننیزماهیتالکترونیکیبهخود می‏گیرد. »

کسبوکارالکترونیکعبارتاستازکسبمشتریوبازرگانانبرایمبادلاتتجاریازراهخودکارکردنتراکنش‏ها،تبادلات،ارتباطاتوتعاملاتازراهفناوری‏هایارتباطیوکامپیوتریدرجهتهدف‏هایاقتصادیکهشاملسیستم‏هایبینسازمانی،مانند: تلفن، اینترنت،ایمیل،یاشبکه‏هایکامپیوتریداخلیدرجهتپشتیبانیمعاملاتآنلاینتجاریاست. پس می‏توانگفتهدفایننوعکسبوکارهایجدید،خودکارسازیتراکنش‏هایکسبوکاروجریانکاراست. (حنفیزاده،2006)

تعریفکلیکهشرکتIBMازواژهکسبوکارالکترونیکیارائه می‏نمایدعبارتاستاز:انجامکسبوکاربااستفادهازرسانه‏هایالکترونیکینظیراینترنت.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

1ـ مدلهایاولیه

اسلاکتردرسال1995بابهرهگیریازروشهایسنتیکسبوکار5مدلدرآمدیبرایسازمانهادرفضایالکترونیکیپیشنهادکرد. اینپنجمدلشاملموارد: دریافتحقعضویت،راهاندازیفروشگاه،تبلیغات،خدماتکامپیوتریوفعالیت‏هایتجاریمتفرقهمیباشد.

فدوادرسال1996دونوعمدلدرآمددیگربهمدلهایاسلاکترافزود. ایندومدلشامل:پشتیبانی(sponsorship)وtimedusageبود. ولیروشهایفوقتمامحوزهکسبوکارتحتوبراپوششنمی­دهند. تیمردرسال1998روشیارائهکردکهبوسیلهآن11مدلمختلفازدرآمدزاییتحتوبراباتأکیدبردوپارامترمیزانخلاقیتوعملکردیکپارچهعرضهنمودکهتوصیفبهتریازکسبوکاردرفضایالکترونیکیارائهمیداد.

 

  1. E-Shop: رأیپیادهسازیبازاریابیبررویوببکاررفتهوبهفروشگاهیاکمپانیاینامکانرامیدهد تابتواندعملیاتسفارشوپرداختخودرابررویوبانجامدهد.
  2. E-Procurement: مزایدهومناقصهالکترونیکیکالاوخدماتراپشتیبانیمیکند.
  3. E-Mall: برایپیادهسازیمکانیزمحراجبصورتالکترونیکیبکارمیرود.

4. E-Auction: شاملمجموعه­ایازفروشگاههایالکترونیکیبودهکهمعمولاًارائهدهندهخدماتمیباشند

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان (مورد کاوی نمایندگیهای مجاز فروش ایران خودرو)

کارشناسی ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

هایلازمدرجهتاجراییهمهکامپیوترهایکساناستوبهوسیلهآنمی‌توانبهمنبعموردنظردستیافت(اسنل،1379،ص77).

دروازهشبکه(PORTAL)یکصفحهشبکهاستکهدرآنلینک‌هاییبرایرفتنبهسایت‌هایمحتویاخبارمربوطبهموضوع‌هایمختلفوجوددارد. اینصفحاتدارایتعدادزیادیآدرسباموضوع‌هایمختلفهستند. (اسنل،1379،ص97).

خدماتدروازهشبکهاغلبشاملموتورهایجستجوگر،پستالکترونیکی،چت،نقشه‌ها،فروشوگزینه‌هایدیگریبرایمشتریاناست. درواقعدروازه‌هایشبکههدفیبرایتبلیغاتوبازاریابیهستند. مزایایاستفادهازکسبوکارالکترونیک:

  • نزدیکشدنارتباطات؛
  • دستیابیبهبازارهایجدید؛
  • افزایشمیزانفروشوسود؛
  • حذفهزینه‌هاییمانندتهیهکاغذ،چاپ،بروشوروکاتالوگ؛
  • کاهشهزینه‌هایمعاملاتیوتدارکاتی؛
  • بهبودمدیریتبرروابطمصرف‌کننده،عرضه‌کنندهوکارکنان؛
  • کاهشآلودگیمحیطزیست،ترافیکوازدحام.

 

2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک

پذیرشفناوریکسبوکارالکترونیکتابعیازچندینعاملاست. اینعواملدراکثرمواقعاثرتقویتکنندهدوجانبه‏ای (متقابلی)بریکدیگردارند. روابطبینعملکردصادراتیوپذیرشفناوریکسبوکارالکترونیکدرشکلزیرنشاندادهشدهاست.

شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی

مــــوجود می‏بخشدوباارزشگذاریمجدد،راهرابرایانجاممعاملاتتجاریباز

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

تکه ای از متن پایان نامه :

الف)آیاموججدیدتحولاتفناورانه،روش‏هایجدیدیرابرایانجامفعالیت‏هایتجاریایجادکردهاست؟

ب)آیاسازمانپاسخگوینیازهایدایماًدرحالتغییرمشتریان می‏باشد؟

ج) آیاسازمانازفرصت‏هایجدیدناشیازتغییراتاستفادهکردهاست؟و…

2)برعکسکردنزنجیرهارزش

بزرگترینچالشدرکسبوکارالکترونیکیمرتبطکردنفناوریباطرح‏هایجدیدتجاریاست. بهدلیلنیازبهتغییردرفناوریوروندهایتجاری،کاردوبرابر می‏گردد،وقتیفناوریجدیدظاهر می‏شودنیازهاوانتظاراتمشتریهمتغییرمی­کندکهمتعاقبآنبایدطرح‏هایتجاریجدیدیرابرایپاسخگوییبهنیازمشتریایجادکرد.

بایدتوجهداشتکهدراینمیانسازمان‏هاییموفقهستندکهنهتنهاارزش‏هایجدیدرابهخوداضافه می‏کنند،بلکهآنهاراتغییرهم می‏دهند. برایتغییرارزش‏ها مدیرانبایدزنجیرهارزشسنتیراکهدیدیدرونگرادارد(زنجیرهارزشسنتیبهترتیبشامل:

1) شایستگی‏هایهسته‏ای درونسازمانی،

2) فرآیندهای زیرساختاری انعطاف پذیر،

3) محصولات/خدمات،

4) کانال‏ها،

مشتریاناست(معکوسکردهوزنجیرهارزشجدیدراکهدارایدیدیبرونگراست)زنجیرهارزشجدیدبهترتیبشامل:

lنیازهایمشتریان،

lکانال‏هاییکپارچه،

lمحصولات/خدمات،

lفرایندهایزیرساختاریانعطافپذیر

خواهدتوانستدرعرضهرقابتوکسبوکارالکترونیکیموفقشودکهزیرساختارفناوریخودراتقویتکندوازاساسفناوریکههماناینترنتاست‏،استفادهنماید.

2)سرمایه:

مدیرموفقدرعرصهکسبوکارالکترونیکیکسیاستکهزیرساختارسرمایه‏ای سازمانرادرککند،پولموردنیازبرایاستقرارکسبوکارالکترونیکیراباتوجهبهمنابعسازمانتأمینکندوایمنیلازمرابرایسرمایهگذاریدرزمینهکسبوکارالکترونیکیایجادکند.

تأثیر متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان93

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه