موانع و مشکلات خصوصی سازی، شاخص های کلان اقتصادی

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه‌های پس…