می 17, 2021

فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- …

Jllal. S. E xercise and oxidative stress: sources of free radicals and their impact on antioxidant systems. . 1997::20:91-106. نقی زاده،حسن،افضل پور،محمد اسماعیل، زربان،اصغر.مقایسه وضعیت …

دسترسی به منابع مقالات : فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- …

5- صحت اطلاعات به دست آمده از دستگاههای اندازهگیری1-7 . محدودیتهای پژوهش1-تفاوتهای فردی و عوامل وراثتی آزمودنیها قابل کنترل نبود.2-تغذیه آزمودنی ها قابل کنترل نبود.1-8 …

دسته بندی علمی – پژوهشی : فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- قسمت …

2-2-2-1-1-3 . فسفولیپاز A2فسفولیپازA2 (PLA2)[22] آنزیمی است که فسفولیپیدهای غشایی را برای آزادکردن اسید آراشیدونیک می شکند. فعال سازیPLA2 موجب تحریک فعالیت NADPH اکسیداز، افزایش تولیدROS …

پژوهش – فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان …

جدول4-2: اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها حین تمرین 36جدول4-3: اطلاعات مربوط به توان حداکثر(Wmax) آزمودنی ها حین تمرین 37جدول4-4: اطلاعات آمارههای …