علمی – پژوهشی

فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال-  ...

Jllal. S. E xercise and oxidative stress: sources of free radicals and their impact on antioxidant systems. . 1997::20:91-106. نقی زاده،حسن،افضل پور،محمد اسماعیل، زربان،اصغر.مقایسه وضعیت آنتی اکسیدانی و نیمرخ لیپیدی […]

دسترسی به منابع مقالات :
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال-  ...

5- صحت اطلاعات به دست آمده از دستگاههای اندازهگیری1-7 . محدودیتهای پژوهش1-تفاوتهای فردی و عوامل وراثتی آزمودنیها قابل کنترل نبود.2-تغذیه آزمودنی ها قابل کنترل نبود.1-8 . تعریف مفهومی و عملیاتی […]

دسته بندی علمی - پژوهشی :
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- قسمت  ...

2-2-2-1-1-3 . فسفولیپاز A2فسفولیپازA2 (PLA2)[22] آنزیمی است که فسفولیپیدهای غشایی را برای آزادکردن اسید آراشیدونیک می شکند. فعال سازیPLA2 موجب تحریک فعالیت NADPH اکسیداز، افزایش تولیدROS میتوکندری عضله و سیتوزول، و […]

پژوهش - 
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان  ...

جدول4-2: اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها حین تمرین 36جدول4-3: اطلاعات مربوط به توان حداکثر(Wmax) آزمودنی ها حین تمرین 37جدول4-4: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به مقدارGPX(u/l) 37جدول4-5: […]

جلب ثالث- قسمت 10

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوااگرخواندگان دعوای جلب ثالث به درستی در دادخواست قید شده باشداما نقص دیگری داشته باشد، مثلاً آدرس مجلوب به درستی ذکر نشده باشد تکلیف […]

مقاله علمی با منبع :
جلب ثالث- قسمت 9

حکم تمیزی دیوان عالی کشوربه شماره 2359مورخ13ربیع الاول1342مقررمی دارد:«به دعوای شخص ثالثی که به محاکمه جلب شده است تواماً رسیدگی کرده.ولی تخلف ازاین ترتیب موجب نقض حکم نیست.» حکم مذکور […]