مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی - پژوهشی : 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و  ...

آنها نیاز است، پس باید آنان را با روش تقسیم صفحه ترکیب کرد(پیوست شماره ۵).______________________۱- Outline System۲- Stewart۳- Split Pageطراحی صفحه :صفحه یادداشت از طول نصف گردیده سپس یک خط […]

دسترسي به منابع مقالات : 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  ...

۱- Mangrum & Strichart۲- Bailey۳- Jones & Mort۲- شرکت فعالانه در بحث و موضوع درس، سؤال کردن اشکالات و پاسخ دادن به سؤالات استاد.۳- هدفدارگوش دادن : تشخیص این که […]

پژوهش - 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی  ...

یادگیری: از نظر کیمبل یادگیری یعنی تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری فرد که در اثر تجربه رخ میدهد (سیف، ۱۳۷۹).خودکارآمدی تحصیلی: خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش آموزان در مورد توانایی هایشان در […]

متن کامل - 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  ...

۶- Beecher۷- Hultمثبتی دارد. در هر حال ، نتیجه گیری آنها به طرز چشمگیری متفاوت از کسانی مانند : بارنت، دی وستا و روگوزینسکی۱(۱۹۸۱) است آنها یک حمایت قوی برای […]

دسترسی متن کامل - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

۱ ۱۸۴/۴۲ ۱۸۲/۴۲ ۰۰۰/۰ ۶۶۷/۰ اطمینان به خود ۲۶۹/۳۲ ۱ ۲۶۹/۳۲ ۲۶۹/۳۲ ۰۰۰/۰ ۶۰۱/۰ حسادت و گوشه گیری ۸۸۱/۲۶ ۱ ۸۸۱/۲۶ ۸۸۱/۲۶ ۰۰۰/۰ ۷۳۴/۰ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان […]