دانشجویی

خيار شرط/:پایان نامه فسخ قرارداد

خيار شرط بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود. متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر […]