پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع
بیع بین المللی

…………………………………………………….25 د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26 گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26 گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26مبحث پنجم: […]

بیع بین المللی

…………………………………………………….25 د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26 گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26 گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26مبحث پنجم: […]

پیشگیری از جرم

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم 15 گفتار اول: عوامل جرم زا 15 گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم 23 مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری […]

دانلود تحقیق در مورد
شرکتهای تجاری

146گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159مقدمهتأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که […]

منبع مقاله با موضوع
اسناد الکترونیکی

……………………………………………………………… 34قابلیت اثبات امر قضایی ……………………………………………………………………………………… 35گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی ……………………………………………………………………….. 35منقول بودن ………………………………………………………………………………………………………. 35کپی برداری ………………………………………………………………………………………………………. 36انعطاف پذیری ………………………………………………………………………………………………….. 36ذخیره سازی در نقاط متعدد ……………………………………………………………………………….. 36وابستگی […]

منابع تحقیق درباره
مسئولیت کیفری

30بند چهارم، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 31 فصل دوم؛ارکان قتل عمد با فعل نوعا کشنده 33مبحث اول؛قانون جزای ایران 33 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم […]

منبع تحقیق با موضوع
شهرهای خراسان

ج: خودآزاری 51د: خودارضایی 52ه: چشم چرانی 54گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه 56الف: بچه بازی 57ب: حیوان دوستی 59ج: دیگرآزاری 62د: همجنس بازی 63و: انحراف در محیط […]

منابع و ماخذ تحقیق
شهرهای خراسان

ب: مبدل پوشی 49ج: خودآزاری 51د: خودارضایی 52ه: چشم چرانی 54گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه 56الف: بچه بازی 57ب: حیوان دوستی 59   لیست همه پایان نامه های […]