منابع و ماخذ پایان نامه داراییهای نامشهود

منشور اخلاقی پژوهشیبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خدا است و، همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش، و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه... ادامه

تحقیق درباره عملکرد سازمان-خرید و دانلود فایل

سردار علی پور قیه باشی زمستان 91 سپاس گذاری: سپاس پروردگار بزرک و منان را که بنده حقیر را از لطف بی کران خود بی نصیب نگذاشته و همیشه مورد لطف ، بخشش و رحمت خودش قرار داده است و در تقریر و... ادامه

مقاله درمورد دانلود محصولات کشاورزی

11جدول (2 – 1)اشتراک دیدگاه نارور اسلتد و کالی جاویسکی38جدول (2 – 2)جدول بررسی زعفران از دیدگاه S.W.O.T43جدول (4 – 1)فراوانی نمونه مورد مطالعه در گروه‌های سابقه فعالیت64جدول (4 –... ادامه

پایان نامه ارشد درمورد نرخ موثر مالیات

اﺧﺘلاف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﺑﺮازی ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی 82 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم... ادامه

پایان نامه ارشد درمورد ساختار سرمایه-خرید و دانلود فایل

Forst &cong (2000) ترکیب هیأت مدیره و شاخص های مختلف عملکرد از قبیل Q توبین، دوره بازگشت سرمایه و دوره بازگشت دارایی ها بوده است.2-19) اندازه هیأت مدیره و حاکمیت... ادامه

منابع تحقیق درباره نرخ موثر مالیات

ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی 82 ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ... ادامه

پایان نامه ارشد درمورد جریان های نقدی

ترکیب منابع مالی مورد استفاده بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن اثر بگذارد؟ مودیگلیانی و میلر، در سال 1985، شالوده نظریه ای را باتدوین الزامات تعادل بازار برایخط مشی بدهی بهینه، پی ریزی... ادامه

منابع تحقیق درباره مالیات بر ارزش افزوده

یونانی پیشنهاد کردند. آن ها این مدل را برای شناسایی پارامترهای مالیاتی موثرو منصفانه به کار گرفتند و رفتار مطلوب شرکت ها را با توجه به این پارامترها محاسبه کردند. آن ها بیان نمودند... ادامه

پایان نامه ارشد درمورد اجتناب مالیاتی

بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می‌گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می‌باشد و در برخی کشور‌ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال... ادامه

پایان نامه ارشد درمورد سازمان امور مالیاتی

ساخته شده اند به طوریکه در برخی از موارد به استناد این قانون زیر بنای بیشترازالگوی مزبور نیز پوشش معافیت گرفته و از مالیات معاف شده اند.4-      در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز... ادامه