پایان نامه های ارشد سری هفتم

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان  ...

به بیان دیگر، نگرش از سه بعد «شناختى»، «عاطفى» و «رفتارى» تشکیل مى‌شود. بعد «شناختى» به اطلاعات و دانسته‌هاى فرد درباره یک موضوع، رویداد یا عمل مربوط مى‌گردد. بعد «عاطفى» […]

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  ...

نمودارشماره( ۵-۴)توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۱۳۷نمودارشماره(۶-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی،شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده های […]