پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع
زنان باردار

مواد معدنیmg/kgمنابعپتاسیم20000- 4000Stanley and Linskens,1974;Herbert and Shimanuki,1978; Serra Bonvehi et al., 1986منیزیم3000- 200idemکلسیم3000- 200idemفسفر6000- 800idemآهن170- 17idemروی250- 30idemمس16 – 2idemمنگنز110- 20idem 2-12- 7 ویتامین‌های گرده دانه گرده دارای مقادیر زیادی ویتامین‌های […]