دسته‌بندی مخاطبان بر مبنای دریافت پیام رسانه، بر اساس قومیت و استفاده از رسانه‌ها

دیدگاه مخاطب منفعل بیان می‌دارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرند. پیشینه این دیدگاه که در آن، مخاطب منفعل و اثرپذیر معرفی شده، را باید در نظریاتی که... ادامه