تجارت سیار

مقاله - 
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه-  ...

تبليغات سيار خالي از استانداردهاي تعريف شده خوب و قاعده‌مند در چارچوب محتوا، پرداخت و پروتكل مخابره تبليغات است. بدون تعريف استانداردها و مقررات كاراتر، موفقيت بازيگران عمده اين حرفه […]