بایگانی برچسب: s

مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) …

  • فرضیهی هفتم : تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی گروههای مختلف میزان مطالعه زنان در حوزهی سلامت وجود دارد.

در جدول ۵-۲-۷ رابطه بین میزان مطالعه در حوزهی سلامت و سبک زندگی سلامت محور زنان و ابعاد آن بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد با توجه به مقادیر (۳۷/۲۵ = f و۰۰/۰= sig) تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور گروههای مختلف مطالعه در حوزهی سلامت وجود دارد. در این ارتباط بیشترین نمرهی میانگین سبک زندگی سلامت محور (۷۷/۷۲) مربوط به زنانی است که در حوزهی سلامت (تغذیهی سالم، ورزش و فعالیت فیزیکی، مهارت های زندگی و …) مطالعه دارند. واضح است هر اندازه مطالعهی فرد در مورد رفتارهای سلامتی بیشتر باشد، سبک زندگی وی نیز سالم تر است و راهکارهایی که میتواند جهت حفظ و ارتقاء سلامت خود به کار گیرد، مفیدتر خواهد بود. در حالی که پایین ترین نمرهی میانگین سبک زندگی سلامت محور (۴۱/۵۶) مربوط به پاسخگویانی است که مطالعهای در این حوزه ندارد. در بررسی متغیر مستقل میزان مطالعه در حوزهی سلامت با ابعاد سبک زندگی سلامت محور میتوان گفت تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی همهی ابعاد سبک زندگی سلامت محور بین گروه های مختلف مطالعه در حوزه سلامت وجود دارد. این معناداری با توجه به مقادیر f و سطح معناداری، قابل مشاهده است.
جدول ۵-۲-۷ نتایج تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن برحسب میزان مطالعه در حوزه سلامت

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور میزان مطالعه در حوزه سلامت  
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۴۹/۴ ۴۲/۱۱ ۱۸ ۱۴ ۰۹/۱۴ ۸۸/۱۰ ۸۸/۷۲ میانگین بله  
 

در ارتباط با بعد مسئولیت سلامتی، بیشترین نمرهی میانگین (۱۷/۱۳) مربوط به زنان متاهل و کمترین نمره میانگین (۱۱) برای زنان مطلقه و بیوه مشاهده میشود. این نتایج نشان میدهد که زنان متاهل بیش از سایر گروهها رفتارهایی مانند انجام سالانه آزمایشات لازم برای تعیین میزان سلامتی، شرکت داوطلبانه در برنامهها و فعالیتهای سلامتی مراکز بهداشتی و … را رعایت میکنند. بالعکس کمترین میزان رعایت این گونه رفتارها از سوی زنان مطلقه و بیوه دیده میشود. هر چند بررسی بعد تغذیه نشان میدهد بیشترین نمرهی میانگین (۲۵/۱۲)، از آن زنان مطلقه و کمترین نمره (۹) مربوط به زنان بیوه میباشد. به عبارتی زنان مطلقه عملکرد بهتری نسبت به سایر گروهها در ارتباط با رفتارهای مربوط به تغذیهی سالم داشتهاند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • فرضیهی سوم : تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی گروههای مختلف وضعیت اشتغال زنان وجود دارد.

جدول ۵-۲-۳ به بررسی تفاوت میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری و ابعاد آن بر حسب وضعیت اشتغال پاسخگویان میپردازد. جدول زیر، تشابه میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور را در بین گروههای مختلف وضعیت تاهل نشان میدهد. آزمون Leven نیز با سطح معناداری بیش از ۰۵/۰ در ارتباط با متغیر وابسته و تمام ابعاد آن، همسانی واریانس گروه های مختلف پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال را بیان میکند. بنابراین بر اساس مقدار (۹۵۶/۰=f) و سطح معناداری (۴۵۵/۰ = sig) میتوان گفت تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور گروههای مختلف وضعیت اشتغال وجود ندارد. این عدم تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمرهی برخی از زیر مقیاسهای سبک زندگی سلامتمحور (مدیریت استرس، روابط اجتماعی، رشد روحی و فعالیت فیزیکی) گروههای مختلف وضعیت اشتغال نیز با توجه به مقادیر f و سطح معناداری صدق میکند (مشابه نتایجی که در بررسی تفاوت میانگین گروههای مختلف وضعیت تاهل نیز به دست آمد). هر چند تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات برخی از ابعاد سبک زندگی سلامت محور (مسئولیت سلامتی و تغذیه) گروه های مختلف وضعیت تاهل پاسخگویان وجود دارد. این تفاوت آماری با توجه به مقادیر (۷۶۶/۰ = f و سطح معناداری ۰۱۵/۰ = sig) برای بعد مسئولیت سلامتی و مقادیر (۴۴/۲ = f و ۰۲۵/۰ = sig) برای بعد تغذیه معنادار است.
در ارتباط با بعد مسئولیت سلامتی، بیشترین نمرهی میانگین مربوط به زنان خانهدار (۲۳/۱۳) و کمترین نمرهی میانگین (۴۵/۱۰) برای زنان مربوط به سایر گروههای وضعیت اشتغال مشاهده میشود. این نتایج نشان میدهد که زنان خانه دار بیش از سایر گروهها رفتارهایی مانند انجام سالانه آزمایشات لازم برای تعیین میزان سلامتی، شرکت داوطلبانه در برنامهها و فعالیت های سلامتی مراکز بهداشتی و … را رعایت می کنند. به نظر میرسد زنان خانه دار فرصت پرداختن به رفتارهای سلامتی را با توجه به عدم مشغولیت شغلی بیشتر داشته باشند. بالعکس کمترین میزان رعایت این گونه رفتارها از سوی زنان سایر گروهها دیده میشود. بررسی بعد تغذیه نشان میدهد بیشترین نمرهی میانگین (۲۸/۱۱)، از آن زنان شاغل در بخش دولتی و کمترین نمره (۷۸/۸) مربوط به زنان بیکار می باشد. به عبارتی زنان شاغل بخش دولتی عملکرد بهتری نسبت به سایر گروهها در ارتباط با رفتارهای مربوط به تغذیهی سالم داشتهاند. واضح است استقلال مالی افراد میتواند نقشی تعیینکننده در توانایی آنان جهت انجام رفتارهای سالم داشته باشد.
جدول ۵-۲-۳ نتایج تحلیل واریانس سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت اشتغال

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور وضعیت اشتغال  
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۱۳/۴ ۳۹/۱۰ ۵۲/۱۶  ۴۳/۱۳  ۸۶/۱۱ ۳۹/۹ r
۰۷۱/۰ ۰۰۹/۰ ۰۱۱/۰ ۰۰۸/۰ ۰۱۷/۰ ۷۳۸/۰ ۷۲۵/۰ sig

از میان ابعاد متغیر وابسته، تنها رابطهی سن با بعد تغذیه است که با توجه به مقدار ضریب همبستگی، مثبت میباشد، در این ارتباط میتوان گفت هر چه سن زنان مورد بررسی بالاتر می رود، آن ها رفتارهای مربوط به الگوی تغذیهی سالم نظیر اهمیت داشتن نوع تغذیه، استفاده از لبنیات و … را بیشتر رعایت می کنند.

  • فرضیهی دوم :تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی گروههای مختلف وضعیت تاهل زنان وجود دارد.

جدول ۵-۲-۲ تفاوت میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری و ابعاد آن را بر حسب وضعیت تاهل پاسخگویان نشان میدهد. با مشاهدهی جدول زیر، میتوان به نزدیکی میانگین نمرات سبک زندگی سلامت محور در بین گروههای مختلف وضعیت تاهل پی برد. آزمون Leven نیز با سطح معناداری بیش از ۰۵/۰ در ارتباط با متغیر وابسته و تمام ابعاد آن، همسانی واریانس گروههای مختلف پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل را بیان میکند. بنابراین بر اساس مقدار (۷۸۳/۰ = f) و سطح معناداری (۵۰۴/۰ = sig) این نتیجه به دست میآید که تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرهی سبک زندگی سلامت محور گروههای مختلف وضعیت تاهل وجود ندارد. این عدم تفاوت آماری معنادار بین میانگین نمرهی برخی از زیر مقیاسهای سبکزندگی سلامتمحور (مدیریت استرس، روابط اجتماعی، رشد روحی و فعالیت فیزیکی) گروههای مختلف وضعیت تاهل نیز با توجه به مقادیر f و سطح معناداری صادق است. هر چند تفاوت آماری معناداری بین میانگین نمرات برخی از ابعاد سبک زندگی سلامتمحور (مسئولیتسلامتی و تغذیه) گروههای مختلف وضعیت تاهل پاسخگویان وجود دارد. این تفاوت آماری با توجه به مقادیر (۲۴/۶ = f) و سطح معناداری (۰۰۰/۰ = sig) برای بعد مسئولیت سلامتی و مقادیر (۵۴/۴ = f و ۰۰۴/۰ = sig) برای بعد تغذیه معنادار است. به عبارتی تفاوت معناداری در میانگین نمرهی مسئولیت سلامتی و تغذیه گروههای مختلف وضعیت تاهل زنان مورد بررسی وجود دارد.
جدول ۵-۲-۲ نتایج تحلیل واریانس آنوا [۶۱] سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن بر حسب وضعیت تاهل

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور وضعیت تاهل  
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۹۴/۱۶ آگاهی از رفتار سلامتی

نمرهی کل مقیاس وضعیت آگاهی از رفتار سلامتی با توجه به تعداد گویهها (۴ گویه) و نمرات گزینه های پاسخی به لحاظ تئوریکی ۴ تا ۲۰ است. میانگین نمرهی به دست آمده برای زنان واقع در سنین باروری در شهر شیراز، ۹۴/۱۶ به دست آمده است. این رقم بیانگر آنست که آگاهی از رفتار سلامتی در بین زنان مذکور در سطح متوسط بالایی است. همچنین بیشترین درصد پاسخگویان (نزدیک به ۸/۱۶ درصد)، از مقیاس مذکور نمرهی ۲۰ را کسب کردهاند.
۵-۲- آمار استنباطی
آزمون‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست‌آمده از یک گروه کوچک (نمونه) و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه‌گیری متغیرها، به دو گروه “پارامتریک” و ” ناپارامتریک ” تقسیم می‌شوند. آزمون‌های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح مقیاس فاصله‌ای و نسبی می‌پردازند. درحالی که آزمون‌های ناپارامتریک، اطلاعات را در سطح مقیاس اسمی ‌و رتبه‌ای تجزیه و تحلیل میکنند.
۵-۲-۱- بررسی فرضیات
جهت آزمون فرضیههائی که متغیر مستقل آنها در سطح سنجش اسمی یا ترتیبی قرار دارند، از آزمون T برای مقایسه دو میانگین و از آزمون F برای مقایسه بیش از دو میانگین استفاده شده است. تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور بررسی تفاوت بین میانگینهای متغیرهای اسمی و رتبهای و یا تفاوت بین میانگینهای دو یا چند نمونه آماری به کار میرود که طی آن اثر یک متغیر مستقل (اسمی یا ترتیبی) بر روی متغیر وابسته (فاصلهای) مورد بررسی قرار میگیرد و به منظور آزمون فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در این روش آماری، آزمون T و بیانگر تفاوت بین میانگینها میباشد. همچنین برای آزمون فرضیههایی که متغیرهای مستقل آنها در سطح سنجش فاصلهای قرار میگیرد از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در نهایت از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام و تحلیل مسیر جهت آزمون مدل تحقیق استفاده شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • فرضیهی اول :بین سن و سبک زندگی سلامت محور رابطه وجود دارد.

همانگونه که جدول ۵-۲-۱ نشان میدهد با توجه به سطح معناداری (۷۲/۰ = sig)، رابطه میان سن زنان و سبک زندگی سلامت محور معنیدار نیست. هر چند این عدم معناداری رابطه در ارتباط متغیر مستقل سن با نمرهی برخی از ابعاد سبک زندگی سلامت محور مانند (مدیریت استرس و فعالیت فیزیکی) نیز صدق میکند. البته رابطهی آماری معناداری بین سن با سایر ابعاد متغیروابسته (مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی و تغذیه) وجود دارد. در این میان میتوان گفت با توجه به ضریب همبستگی پیرسون ( r ) رابطه منفی بین سن و ابعاد مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی و رشد روحی و خود شکوفایی وجود دارد. ضرایب همبستگی به ترتیب برای بعد مسئولیت سلامتی (۱۲۲/- = r)، بعد روابط اجتماعی (۱۳۶/- = r) و بعد رشد روحی (۱۳۶/- =r) میباشد. نتایج نشان میدهد با افزایش سن زنان، از میزان روابط اجتماعی، به کارگیری روشهای کاهش استرس و مدیریت آن و مسئولیت در قبال رفتارهای سلامتی توسط زنان کاسته میشود.
جدول ۵-۲-۱ نتایج ضریب همبستگی سن پاسخگو و سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن

ابعاد مختلف سبک زندگی سلامت محور مقیاس کلی سبک زندگی سلامت محور سن
فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس
۰۹۳/۰ ۱۳۳/۰ ۱۳۱/- ۱۳۶/- ۱۲۲/- ۰۱۷/- ۰۱۸/-