تصمیمگیری

سامانه پژوهشی - 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله )  ...

قصد رفتاریهنجار ذهنیانگیزش برای پیرویباورهای کنترلکنترل رفتاری درک شدهقدرت درک شدهنمودار ۳-۱ : مدل نظریهی عمل منطقی و رفتار برنامهریزی شده، (منبع : صفاری و دیگران، ۱۳۸۸ : ۶۲).۳-۱-۳- مدل […]

جستجوی مقالات فارسی - زمانبندی وظایف در سیستم های تعبیه شده بی  درنگ برداشتگر انرژی با  ...

نتایج الگوریتم انتخاب فرکانس باتوجه به وضعیت سیستمدر این الگوریتم، باتوجه به موجودیت انرژی باطری و انرژی محیطی و همینطور بررسی وضعیت بهرهوری مجموعه وظایف، در مورد فرکانس اجرایی پردازنده […]