تصمیم گیری

تحقیق دانشگاهی - 
بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان  ...

به بیان دیگر، نگرش از سه بعد «شناختى»، «عاطفى» و «رفتارى» تشکیل مى‌شود. بعد «شناختى» به اطلاعات و دانسته‌هاى فرد درباره یک موضوع، رویداد یا عمل مربوط مى‌گردد. بعد «عاطفى» […]

سامانه پژوهشی - 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله )  ...

قصد رفتاریهنجار ذهنیانگیزش برای پیرویباورهای کنترلکنترل رفتاری درک شدهقدرت درک شدهنمودار ۳-۱ : مدل نظریهی عمل منطقی و رفتار برنامهریزی شده، (منبع : صفاری و دیگران، ۱۳۸۸ : ۶۲).۳-۱-۳- مدل […]