تلفن همراه

مقاله - 
شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه-  ...

تبليغات سيار خالي از استانداردهاي تعريف شده خوب و قاعده‌مند در چارچوب محتوا، پرداخت و پروتكل مخابره تبليغات است. بدون تعريف استانداردها و مقررات كاراتر، موفقيت بازيگران عمده اين حرفه […]

شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- قسمت  ...

استفاده از وسایل سیار به منظور جستجوی اطلاعات دراینترنت؛استفاده از وسایل سیار برای انتقال پول بین مشتری و شرکت؛ خدمات مبتنی بر مکان از قبیل دریافت تبلیغات شخصیاستفاده از وسایل […]