تمرینات هوازی

فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال-  ...

Jllal. S. E xercise and oxidative stress: sources of free radicals and their impact on antioxidant systems. . 1997::20:91-106. نقی زاده،حسن،افضل پور،محمد اسماعیل، زربان،اصغر.مقایسه وضعیت آنتی اکسیدانی و نیمرخ لیپیدی […]