تمرین مقاومتی

پژوهش - 
فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان  ...

جدول4-2: اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها حین تمرین 36جدول4-3: اطلاعات مربوط به توان حداکثر(Wmax) آزمودنی ها حین تمرین 37جدول4-4: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به مقدارGPX(u/l) 37جدول4-5: […]