جمعیت شناختی

تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان

صورت نمی­گیرد. محرکهای تغییر معمولا ار محیط سازمانی یا بازارسرچشمه می­گیرند. این محرکها مواردی از قبیل حرکات جسورانه رقبا،تکنولوژی جدید یا تغییر مقررات دولتی را در بر می­گیرند همچنین ناکارایی […]

سامانه پژوهشی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

جلسه هفتم: آموزش همکاری و ایجاد ارتباطات اجتماعی در کودکاندر این جلسه کودکان با حباب بازی گروهی و بازی با بادکنک و همچنین خمیر بازی روابط با دیگران، چگونه آغازگر […]