خودکشی

دسترسی متن کامل - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

۱ ۱۸۴/۴۲ ۱۸۲/۴۲ ۰۰۰/۰ ۶۶۷/۰ اطمینان به خود ۲۶۹/۳۲ ۱ ۲۶۹/۳۲ ۲۶۹/۳۲ ۰۰۰/۰ ۶۰۱/۰ حسادت و گوشه گیری ۸۸۱/۲۶ ۱ ۸۸۱/۲۶ ۸۸۱/۲۶ ۰۰۰/۰ ۷۳۴/۰ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان […]