خود تنظیمی

سامانه پژوهشی - 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله )  ...

قصد رفتاریهنجار ذهنیانگیزش برای پیرویباورهای کنترلکنترل رفتاری درک شدهقدرت درک شدهنمودار ۳-۱ : مدل نظریهی عمل منطقی و رفتار برنامهریزی شده، (منبع : صفاری و دیگران، ۱۳۸۸ : ۶۲).۳-۱-۳- مدل […]