دانشگاه شاهد

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  ...

نمودارشماره( ۵-۴)توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۱۳۷نمودارشماره(۶-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی،شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده های […]

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

ترابی، م؛ سهرابی شگفتی، ن؛ و سامانی، س. (۱۳۹۲). تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.حامدی، […]