دینامیکی

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت- قسمت  ...

: V بردار ولتاژ شین های سیستمI : بردار تزریق جریان:YN ماتریس اومپدانس گره سیستمچون در معادلات موظف هستیم تغییر دهنده های تپ را نمایش دهیم همچنین کنترل های تغییری […]

فایل - 
بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت-  ...

نمودار۲-۱ طبیعت پاسخ اغتشاش کوچک………………………………………………………………………………….۲۶نمودار۲-۲ پاسخ زاویه روتور به یک اغتشاش گذرا…………………………………………………………………….۲۸نمودار۳-۱ یک منحنی PV نمونه……………………………………………………………………………………………۵۷نمودار۳-۲ منحنی‌های VQ برای سیستم ، به ازاء Q=0.8P ، E=1pu و X=0.1pu………………….59نمودار ۴-۱ تغییرات […]

بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

۲-۳ طبقه‌بندی پایداری ولتاژ ۴۰۲-۳-۱ پایداری ولتاژ اغتشاش بزرگ ۴۰۲-۳-۲ پایداری ولتاژ اغتشاش کوچک ۴۱۲-۴ چارچوب‌های زمانی برای بررسی پایداری ولتاژ: ۴۳۲-۴-۲ چارچوب زمانی بلند‌مدت ۴۶۲-۵ تفاوت بین پایداری میان […]