روانشناختی

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  ...

نمودارشماره( ۵-۴)توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۱۳۷نمودارشماره(۶-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی،شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده های […]

پژوهش دانشگاهی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت  ...

تعریف عملیاتی مهارت های اجتماعی:در این پژوهش نمره ای که آزمودنی از پرسشنامه ۵۶ گویه ای مهارت های اجتماعی (ماتسون[۳]، روتاتوری[۴] و هلسل[۵]، ۱۹۸۳)کسب می کند پنج خرده مقیاس مهارت های […]