روستا

سایت مقالات فارسی - 
بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر و توزیع درآمد در ایران- قسمت 4

4-8-2- نتایج تخمین ضرایب الگوهای مربوط به نابرابری درآمد 147:   نتیجهگیری5-1- مقدمه 1535-2- خلاصه تحقیق 1535-3- نتیجهگیری 1575-4- توصیههای سیاستی 162عنوان صفحه5-5- محدودیتهای تحقیق 1645-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 164منابع و مأخذ:منابع […]