سبک یادگیری

دسترسي به منابع مقالات : 
تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  ...

۱- Mangrum & Strichart۲- Bailey۳- Jones & Mort۲- شرکت فعالانه در بحث و موضوع درس، سؤال کردن اشکالات و پاسخ دادن به سؤالات استاد.۳- هدفدارگوش دادن : تشخیص این که […]