علوم اجتماعی

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  ...

نمودارشماره( ۵-۴)توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۱۳۷نمودارشماره(۶-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی،شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده های […]

جستجوی مقالات فارسی - 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ –  ...

– زیست شناختی– روان شناختی– اجتماعی– فرهنگیتاثیرات بینفردی : خانواده، همسالان و خدماتدهندگان سلامتاثرات موقعیتی : ادراکات و شناختهای شخصینمودار ۳-۴ : مدل ارتقاء سلامت پندر (منبع : پندر : […]

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

ترابی، م؛ سهرابی شگفتی، ن؛ و سامانی، س. (۱۳۹۲). تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.حامدی، […]