بایگانی برچسب: s

فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان مردفعال- …

12

650/0

با توجه به نتایج جدول(4-10)، به علت عدم وجود اختلاف معنادار در مقادیر SOD در پیش آزمون دو گروه ، جهت مقایسه مقادیر SODدر پس آزمون پاسخ از آزمونT مستقل استفاده گردید. برقراری پیش فرض نرمال بودن توزیع نمونه در جدول شماره(4-6 )گزارش گردیده است. که مورد معنی داری بیشتر از 05/0 حاکی از برقراری این پیش فرضها می باشد.از آرمونTمستقل جهت بررسی اثر گروه استفاده گردید که نتایج آن در جدول(4-10)گزارش شده است مطابق با نتایج جدول(4-10)فرض صفر مبنی بر برابری میانگینهای دو گروه پذیرفته میشود(p≥0.05).بنابراین بین دو گروه در مقادیر پس آزمون پاسخ SOD تفاوت معناداری وجود ندارد.
شکل4-2: مقادیر پیش آزمون وپاسخ SODسرم دردو گروه
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
5-1 . مقدمه
در فصل پیشین یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در این فصل به تشریح و تفسیر نتایج می پردازیم. ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود و سپس باتوجه به اهداف پژوهش به تفسیر نتایج پرداخته خواهد شد.
در انتهای فصل پیشنهادهایی برخاسته از نتایج پژوهش و پژوهش هایی جهت پیگیری موضوع توسط سایر محققین ارائه می شود.
5- 2 . خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر برخی از آنزیم های ضداکسایشی در دانشجویان مرد فعال بود. بدین منظور 14نفر از دانشجویان مرد رشته تربیت بدنی مشغول به تحصیل در دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه (میانگین سن75/2±79/23 سال و وزن77/8±87/69 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 59/2±91/22 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب شدند. سابقه پزشکی آزمودنی ها مبنی بر عدم برخورداری از هرگونه سابقه بیماری قلبی- عروقی، مصرف سیگارو یا هر نوع دارو و مکمل توسط پرسشنامه اطلاعات عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پس از توضیجات اولیه در خصوص نحوه اجرای آزمون و خطرات احتمالی، آزمودنی ها پرسشنامه اطلاعات عمومی و رضایت نامه را تکمیل کردند. آزمودنی ها بر اساس توان حداکثری که قبل از شروع پروتکل از آزمودنی ها گرفته شد، به دو گروه رکاب زدن انسدادی(7نفر) و بدون انسداد(7نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های هر دو گروه طی یک جلسه که شامل 10وهله یک دقیقه ای رکاب زدن باشدت80 الی 85درصد Wmax با 1الی2 دقیقه استراحت فعال بین تناوب ها بود. میزان فشار روی ران آزمودنی های گروه انسدادی90میلی متر جیوه و مجموع زمان فعالیت 24دقیقه و30ثانیه بود. فشار ران بند تا پایان پروتکل حفظ شد. برای انجام ریکاوری نیز آزمودنی ها بعد از یک وهله فعالیت به مدت 10الی15 دقیقه با شدت 50درصد Wmax رکاب زدند. میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول پروتکل تمرینی برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت.گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام داد، با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی وجود نداشت.پیش از اجرای پروتکل از تست کاستوم برای تعیین توان حداکثر آزمودنی ها استفاده شد. جهت بررسی نرمال سازی داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و برای بررسی مقایسه میانگین های درون گروهی از روش آماریTوابسته در سطح معناداری (P<0.05) استفاده شد.نتایج حاصل از تحلیل داده ها ک با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه21 انجام شد، بطور خلاصه عبارت است از:
تغییرات درون گروهی GPX درپاسخ به یک جلسه فعالیت ،در گروه انسداد (014/0p=) و گروه بدون انسداد (016/0p=) معنادار بود. اما تغییرات بین گروهی نشان دهنده عدم تفاوت بین دو گروه بود (846/0p=).
تغییرات درون گروهی SOD درپاسخ به یک جلسه فعالیت ،در گروه انسداد (102/0p=) و گروه بدون انسداد (897/0p=) بدون تغییر بود. همچنین تغییرات بین گروهی نشان دهنده عدم تفاوت بین دو گروه بود (650/0p=).
بحث پیرامون یافته های پژوهش
بررسی اثر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر مقدار آنزیمGPX دانشجویان مرد فعال
در این تحقیق مقایسه تفاوت میانگینها نشانگر افزایش در مقادیر سرمی GPX در گروه انسدادی (42درصد) و گروه بدون انسداد(43درصد) در پاسخ به یک جلسه فعالیت رکاب زدن تناوبی شدید بوده است.
نتایج نشان داد یک جلسه تمرین رکاب زدن سطح سرمی GPX آزمودنیهای گروه انسدادی را به طور معنی داری افزایش داد(014/0p=). اما این افزایش نسبت به گروه بدون انسداد معنادارنبود (846/0p=).
بنظر می رسد که پژوهش های محدودی تاکنون به بررسی تاثیر تمرینات انسدادی بر GPX پرداخته باشد و معدود پژوهشهایی در شرایط ایسکمی/ هیپوکسی صورت گرفته است، و مشخص شده در شرایط ایسکمی/ هیپوکسی غلظت GPX خون کاهش می یابد(48). با این حال نتایج حاصل از این مطالعه با پژوهش گائینی وهمکارانش(2013) همسو است. آنها در پژوهشی که به بررسی پاسخ پراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE )پرداخته شد، نشان دادند که اجرای پروتکلHIIE باعث افزایش معنی دار مقادیرMDA و GPX گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل شده بود. این نتایج از این فرضیه حمایت می کند که هنگام فعالیت های ورزشی مقادیر آنتی اکسیدانی افزایش می یابند تا مواد حاصل از استرس اکسایشی ناشی از یک فعالیت شدید ورزشی را خنثی کند. این ساز و کار باعث حفظ شرایط عادی بدن می شود(17).
از طرفی این پژوهش با مطالعهی محمودآبادی (1385) ناهمسو میباشد. او به بررسی اثر یک جلسه تمرین هوازی با شدت های 60،70و80% درصد ضربان قلب بیشینه(MHR) بر پراکسیداسیون چربی،آسیب پذیری غشاء، میزان گلوتاتیون احیاء و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز گلبول های قرمز در مردان غیرورزشکار پرداخت. یافته های این تحقیق نیز نشان داد 30 دقیقه کار روی چرخ کارسنج با شدت 70 و 80 درصدMHR منجر به افزایش در سطح MDA بلافاصله پس از فعالیت شد. اما این افزایش در گروه 60 درصد معنی دار نبوده است. هر 3 گروه کاهش معنی داری در میزان گلوتاتیون احیاء و GPX داشتند. کاهش گلوتاتیون احیاء و GPX در گروه 80 درصد MHR بیشتر بوده است(62). بنابراین یک ارتباط بین فشار اکسیژن و GPX در ورزش وجود دارد. بنابراین با توجه به ایجاد انسداد در عروق در تمرینات انسدادی، به نظر میرسد که این تمرین با هیپوکسی همراه باشد و باعث کاهش GPX شود. با این حال بنظر میرسد عدم مشاهدهی کاهش GPX ممکن است ناشی از این امر باشد که تمرینات انجام شده به اندازهی کافی باعث ایجاد هیپوکسی نبودهاند تا بتوانند یک مانع برای ترشح GPX باشند. با مقایسه گروههای تمرینی میتوان این احتمال را پذیرفت که برتری تمرین انسدادی و بدون انسداد درافزایش مقدار GPX در یک جلسه به علت شدت تمرین در هر دوگروه است.
از طرفی با توجه به اینکه در حال حاضر، شدت به عنوان یک فاکتور ضروری برای افزایش GPX مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین احتمال میرود که در گروه انسداد میزان فشاراعمال شده از طریق فشارسنج زیاد نبوده ونتوانسته عوامل محرک بیشتری برای GPX تولید کند،درنتیجه به نسبت گروه بدون انسداد تفاوت معناداری نداشته است. احتمال میرود که این موضوع.علت عدم تفاوت معناداری بین دوگروه انسداد وبدون انسداددر پاسخ GPX به یک جلسه فعالیت باشد.
بررسی اثر یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر مقدار آنزیم SOD دانشجویان مرد فعال
در این پژوهش مقایسه تفاوت میانگینها نشانگر افزایش در مقادیر سرمی SOD در گروه انسدادی (6درصد) و کاهش آن در گروه بدون انسداد(1درصد) در پاسخ به یک جلسه فعالیت رکاب زدن تناوبی شدید بوده است.
نتایج نشان داد یک جلسه تمرین رکاب زدن سطح سرمیSOD آزمودنیهای گروه انسدادی (102/0p=) بدون تغییر بوده است. همچنین تفاوت بین دو گروه معنادارنبود (650/0p=).
باتوجه به اینکه پژوهش های صورت گرفته در زمینه انسدادی بر مقدار آنزیم های ضد اکسایشی بسیار اندک می باشد لذا با توجه به مطالعات صورت گرفته در این زمینه و مروری بر آنچه که در ادبیات پیشینه آمده است، نتایج را تا حدودی منطقی جلوه می دهد. نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت تناوبی شدید رکاب زدن مقدار آنزیمSOD آزمودنی های گروه انسدادی را افزایش داد ولی این افزایش نسبت به گروه بدون انسداد معنی دار نبود.
از طرفی مطالعات گوناگونی رابطه بین فعالیت ورزشی،افزایش اکسیژن مصرفی و افزایش تولید ROS را گزارش کردند(57). بنرجی و همکارانش در پژوهشی نشان دادند مقدار SOD بعد از فعالیت ورزشی تناوبی شدید کوتاه مدت نسبت به شرایط کنترل تغییر معنی داری ندارد. این مسئله می تواند در بخشی ریشه در ناتوانی سیستم آنتی اکسیدانی در تولید آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در غلبه بر تولید اکسیدانها در ساعت اولیه بعداز فعالیت ورزشی داشته باشد(57). بنابراین احتمالا به دلیل اینکه زمان خونگیری بلافاصله بعداز پروتکل بوده،لذا فرصت زمانی کافی برای بازگرداندن پاسخ سیستم ضداکسایشی وجود نداشته است. بنظر می رسد که در گروه انسداد گرچه با افزایش آنزیم SOD همراه بود اما فعالیت از شدت و مدت کافی برخوردار نبوده، تا این افزایش معنادار باشد.
همچنین گزارش شده است که در انسان،فعالیت بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدان با حداکثر VO2 ارتباط دارد و افراد فعال و ورزشکار آنزیم هایGPXو SOD بیشتری در عضلات اسکلتی خود دارند(55). با توجه به اینکه در این پژوهش آزمودنی ها مردان فعال و دانشجویان رشته تربیت بدنی بودند لذا احتمالا به دلیل بالا بودن سطح عملکرد آزمودنی ها وبالا بودن احتمالی مقادیر پایه SODدر قبل از فعالیت ورزشی،یک جلسه فعالیت تناوبی شدید رکاب زدن(HIE) نتوانسته است بر سطوح SOD تاثیر معنی داری داشته باشد.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر نشان دادکه فعالیت رکابزدن همراه با محدودیت جریان خون پا به نسبت همان فعالیت بدون محدودیت جریان خون پا در پاسخ ،برسطح سرمی GPX و SOD در مردان سالم تاثیر معناداری نداشته است. هرچندلازم به ذکراست که درگروه انسدادی میزان GPX درپاسخ(42درصد) و SOD (6درصد)در مقایسۀ باپیش آزمون افزایش داشت.از آنجایی که پژوهشهای اندکی در زمینه تاثیر تمرینات انسدادی بر سطوح آنزیم های ضداکسایشی انجام شده است، قضاوت در خصوص تاثیر تمرینات انسدادی براین عوامل نیاز به مطالعه بیشتری دارد.
5-5-1 . پیشنهادهای برخواسته از پژوهش
با توجه به يافته‌های پژوهش حاضر پيشنهاد مي‌شود:
با توجه به اینکه تمرین انسدادی به هر حال توانسته است سطوح آنزیم های ضداکسایشی را به نسبت قبل از فعالیت افزایش دهد،در نتیجه افرادی که تمایلی به انجام تمرینات هوازی طولانی مدت ندارند میتوانندجهت تقویت سیستم ضداکسایشی و افزایش آنزیم های ضداکسایشی و اثرات مثبتی که این آنزیم ها در بدن دارد،با استفاده از تمرین انسدادی و با یک مدت زمان کمتر،به این امر نائل شوند.
5-5-2. پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران
باتوجه به اینکه این پژوهش یک جلسه ای بود و فقط به بررسی پاسخ این فعالیت پرداخته شد،لذا پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی سازگاری هم مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که همین موضوع را در بازه های زمانی مختلف در دوره بازیافت پس از تمرین انجام داد.
با توجه به اینکه در این پژوهش فقط دو آنزیم ضداکسایشیGPXوSOD مورد بررسی قرار گرفت لذا در پژوهش های بعدی می توان آنزیم های ضداکسایشی بیشتر حتی عوامل هورمونی مورد بررسی قرار داده شود.
باتوجه به اینکه این پژوهش روی مردان فعال صورت گرفت لذا در پژوهش های بعدی میتوان همین موضوع را روی اقشار مختلف جامعه انجام داد.
منابع

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

پژوهش – فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان …

جدول4-2: اطلاعات مربوط به میزان ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها حین تمرین 36
جدول4-3: اطلاعات مربوط به توان حداکثر(Wmax) آزمودنی ها حین تمرین 37
جدول4-4: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به مقدارGPX(u/l) 37
جدول4-5: اطلاعات آمارههای توصیفی مربوط به مقدارSOD(u/l) 37
جدول4-6: نتایج آزمون k.s مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع دادهها در دو گروه 38
جدول4-7: نتایج آزمونT وابسته جهت مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دردوگروه 39
جدول4-8: نتایج آزمونT مستقل مربوط به مقادیر Gpx سرم درپیش آزمون و پسآزمون 39
جدول4-9: نتایج آزمون T وابسته جهت مقایسه میانگین های پیش آزمون وپس آزمون در دوگروه 40
جدول4-10: نتایج آزمونT مستقل مربوط به مقادیر SOD سرم درپیش آزمون و پسآزمون 40
فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شکل3-1: ران بند متصل به فشارسنج 34
شکل4-1: مقادیر پیش آزمون وپاسخ GPX سرم دردو گروه 40
شکل4-2: مقادیر پیش آزمون وپاسخ SOD سرم دردو گروه 41
فصل اول
مقدمه و طرح پژوهش
مقدمه
فعالیت بدنی بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است که دامنه وسیعی از فعالیت های عادی روزانه تا فعالیت بسیار شدید ورزشی را دربر می گیرد. ازجمله تغییرات بیولوژیکی بارز درطول فعالیت بدنی، افزایش متابولیسم و تولید رادیکال آزاد است. بدن انسان از طریق سیستم ضداکسایشی در مقابل این مواد از خود محافظت می کند. آنزیم های ضداکسایشی اولین خط دفاعی بدن در برابر حمله انواع رادیکال های فعال اکسیژن هستند. سه آنزیم اصلی عبارتند از: سوپراکسید دیسموتاز([1](SOD، کاتالاز((CAT[2] و گلوتاتیون پراکسیداز((GSH-PX[3] می باشند(1). انواع رادیکال های آزاد شامل: گونه های اکسیژن فعال ((ROS[4]، گونه های نیتروژن فعال(RNS) و گونه های سولفور فعال(RS) می باشند(2).سوبستراهایROS، کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک(DNA) هستند که ROS باعث اکسیدشدن این مواد شده و نیز موجب غیرفعال شدن آنزیم ها و نیز اختلال در غشاهای زیستی می شوند. در اثر این فعل و انفعالات اکسیدشدن سوبستراها سبب تغییر اطلاعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئین ها، غیرفعال شدن آنزیم ها، اختلال غشاهای زیستی و زمینه بروز بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی ،سرطان ها، دیابت و غیره می شوند(2).اکسیژن در دسترس، تولید رادیکال های آزاد از نوع ROS را افزایش می دهد ودر طول فعالیت های شدید بدنی که با افزایش اکسیژن مصرفی رو به رو هستیم تولید آن ها به چند برابرحالت استراحت می رسد(2).باوجود تایید اثر سودمند فعالیت جسمانی برسلامتی، مطالعه های زیادی نشان داده اند که فعالیت های ورزشی ازجمله تمرینات(HIIE) موجب فشار اکسایشی ازطریق افزایش تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر می شود(3). از طرف دیگر، در سال های اخیر پژوهش هایی به منظور تعیین نوع و مقدار اثرات تمرینات انسدادی صورت گرفته است. تمرینات انسدادی دارای قدمتی در حدود40سال می باشند و اصالت آن به کشور ژاپن برمی گردد، جایی که آن را با نام کاآتسو[5] می شناسند(4).ویژگی تمرین کوآتسو در اینست که با صرف زمان کمتر و شدت های پایین تمرینی می توان عملکرد ورزشکاران را ارتقا داد(4).در این نوع تمرین عضو مورد تمرین را ازقسمت فوقانی با استفاده از دستگاه کوآتسو و یا یک باند ارتجاعی می بندند وآن را تحت تمرینات بسیار سبک ورزشی قرار می دهند(4, 5).این عمل سبب ایجاد یک حوضچه خونی موقت در عضو مورد تمرین شده و به سبب آن تجمع مواد متابولیکی بویژه اسیدلاکتیک به طور موضعی در عضو افزایش میابد.شرایط ایسکمی ایجاد شده بر اثر این وضعیت،پاسخ های هورمونی وسازگاری های عضلانی را سبب می شود(6).لذا محقق درنظر دارد که این شرایط ایسکمی ایجاد شده بر اثر این نوع تمرینات تاچه اندازه موجب تولید آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) خواهدشد. به هرحال پژوهش های صورت گرفته تاکنون بیشتر روی ترکیب تمرین مقاومتی همراه با انسداد تمرکز داشته و سازگاری های عضلانی بر اثر این نوع تمرینات صورت گرفته است و اطلاعات کمی در زمینه تاثیر تمریناتHIIE همراه با انسداد بر آنزیم های ضداکسایشی وجود دارد. بدین منظور در این پژوهش به مطالعه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی بر آنزیم های ضداکسایشی GPX,SOD),) در مردان فعال پرداخته خواهد شد.
1-2 . بیان مسئلة پژوهش
رادیکال های آزاد اتم یا گروهی از اتم های بسیار واکنش پذیر هستند که یک یا چند الکترون جفت نشده دارند و تولید این رادیکال ها فرایند طبیعی واکنش های متابولیسمی بدن است(7). در دهه های اخیر نقش آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از پیدایش و پیشرفت استرس های اکسیداتیو مطرح شده است(8). با توجه به اینکه فعالیت ورزشی شدید می تواند مصرف اکسیژن را تا100 برابرحالت استراحت افزایش دهد، تولید رادیکال های آزاد پس از ورزش افزایش می یابد(9).با فعالیت های ورزشی، اکسیژن مصرفی و متابولیسم درکل بدن افزایش میابد. درنتیجه سلول در معرض فشاراکسایشی و تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر قرارمی گیرد؛که زمینه مبارزه با سیستم اکسایشی را فراهم می کند(10). به طور طبیعی تعادل ظریفی میان تولید رادیکال های و مواد ضداکسایشی در سیستم های بیولوژیکی بدن وجود دارد، زیرا هردوی این مواد برای تبدیل غذا به انرژی ضروری هستند، اما ورزش همانند برخی از بیماری ها می تواند این تعادل را در جهت تولید رادیکال های آزاد بیشتری متمایل کند، اگر تولید رادیکال های آزاد نسبت به موادضداکسایشی سیستم دفاعی افزایش چشمگیری داشته باشد، تولید مواد همراه با رادیکال های آزاد نیز افزایش خواهد داشت(11, 12).تصور می شود هنگام فعالیت های ورزشی مقادیر آنتی اکسیدانی افزایش می یابند تا مواد حاصل از استرس اکسایشی ناشی از یک فعالیت شدید ورزشی را خنثی کند. این ساز و کار باعث حفظ شرایط عادی بدن می شود(11).ازجمله فعالیت هایی که به استرس اکسایشی می انجامد فعالیت هایHIT[6] است(13).همچنین ورزشکاران اغلب به یک برنامه تمرینی برای رسیدن به حداکثر آمادگی دریک دوره زمانی کوتاه به ویژه پس از دوره های عدم فعالیت نیاز دارند.درچنین مواقعی تمرینات تناوبی خیلی شدید(HIT) مورد توجه قرار می گیرند(11). از طرف دیگر در سال های اخیر پژوهش هایی در مورد تمرینات انسدادی صورت گرفته است(4).مطالعات نشان داده اند که تمرینات مقاومتی با بارتمرینی پایین تا متوسط همراه با انسداد عروقی، هایپرتروفی و قدرت عضله را به مقدار قابل ملاحظه ای مشابه با تمرینات مقاومتی پرشدت افزایش می دهد(6).اگر چه مکانیزم های احتمالی را افزایش ترشح هورمون رشد به واسطه تجمع مواد متابولیکی از قبیل لاکتات و یون هیدروژن در عضله در حال فعالیت، عوامل رشد محیطی و مسیرهای سیگنالی درون سلولی و فراخوانی تارهای تند انقباض در شرایط هایپوکسی پیشنهاد کرده اند اما مکانیزم دقیق اینگونه تمرینات تاکنون به روشنی مشخص نشده است(6).اطلاعات کمی درخصوص تاثیر تمرینات انسدادی برآنزیم های ضداکسایشی وجود دارد لذا باتوجه به هیپوکسی که این تمرینات ایجاد می کنند و مشابهتی که در هیپوکسی ناشی از تمرین در ارتفاع به دلیل کمبود اکسیژن وجود دارد،پژوهش هایی در ارتفاع صورت گرفته است. به طور مثال در پژوهشی که به بررسی تاثیر یک جلسه تمرین درمانده ساز با چرخ کارسنج در ارتفاع متوسط و بالا برای مردان سالم مورد صورت گرفت، دریافتند که به دلیل کاهش فشار اکسیژن و هیپوکسی ناشی از قرارگیری در ارتفاع و تمرین ، تولید ROS در نمونه های خونی بالا رفته و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ارتفاع بالا کاهش می یابد(14). همچنین نشان داده شده که فعالیت شدید در ارتفاع ، موجب پراکسیداسیون لیپید و صدمه اکسایشی DNA به صورت معنی داری افزایش می یابد. البته هر چه قدر سطح ارتفاع بالاتر رود، مقدار استرس اکسایشی به موازات آن افزایش می یابد(14, 15). نتایج پژوهش ها در زمینه تاثیر فعالیت های HIIE بر آنزیم های ضداکسایشی ضد ونقیض است.به طور مثال در پژوهشی که توسط فاروق اوگراس وهمکارانش(2012) انجام شد به بررسی تاثیر یک جلسه تمرینات تناوبی شدید(HIIE) بر وضعیت آنتی اکسیدانی ورزشکاران نخبه پرداخته شد.نتایج این پژوهش افزایش قابل توجه در میزانMDA و کاهش معنادار درCAT را نشان داد اما تفاوت در فعالیتSOD , GPX معنادار نبود(16). اما گائینی وهمکارانش(2013) در پژوهشی که به بررسی پاسخ پراکسیداسیون لیپیدو دستگاه ضداکسایشی بازیکنان زبده فوتبال به یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE ) انجام شد، نشان دادند که اجرای پروتکلHIIE باعث افزایش معنی دار مقادیرMDA و GPX گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل شده بود. به علاوه اجرای یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید تناوبی کوتاه مدت(HIIE) تغییر معنی داری در مقادیرSOD گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل ایجاد نکرد(17). به هرحال با توجه به تناقضات موجود و کمبود اطلاعات در این زمینه و اینکه پژوهش های صورت گرفته تاکنون بیشتر پیرامون تاثیر فعالیت های تناوبی شدید(HIT) روی آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) صورت گرفته است، لذا دراین پژوهش محقق قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که:
آیا یک جلسه فعالیت تناوبی شدید(HIIE) انسدادی و غیرانسدادی روی آنزیم های ضداکسایشی (GPX,SOD) مردان فعال تاثیر دارد؟
1-3 . اهمیت و ضرورت پژوهش
سودمندی فعالیت ورزشی باشدت بالا بصورت متناوب((HIIE ازطریق بهبود در ظرفیت هوازی و کاهش کل زمان رسیدن به سازگاری ها تائید شده است و بطور موثر در ورزشکاران رقابتی مانند شناگران،دوچرخه سواران و دونده ها مورد استفاده قرارگرفته است(18). یکی از مزایای تمرین با شدت بالا نسبت به تمرین استقامتی یا قدرتی این است که هریک ازتمرین های استقامتی یا قدرتی از طریق یکی از راه های اکسیداتیو یا غیر اکسیداتیو ATP موردنیاز را تولید می کنند، درحالی که تمرین باشدت بالا براساس زمان و شدت تکرار و تعداد تکرارها و زمان ریکاوری بین تکرارها می تواند هم ازطریق اکسیداتیو و هم غیر اکسیداتیوATP موردنیاز خود را تولید کند(19). ازطرفی نشان داده شده است که تمرینات انسدادی با شدت پائین برای افراد فعال و ورزشکاران مفید است(6).همچنین پژوهش ها نشان داده اند که رشدعضلانی در شدت پائین 20درصد از حداکثر قدرت همراه با انسداد عروقی متوسط ایجاد می شود(5).به نظر می رسد که شدت بالایی از تمرین برای ایجاد پاسخ در دستگاه ضداکسایشی نیاز است. علی رغم افزایش رادیکال های آزاد به دنبال فعالیت ورزشی به خصوص ورزش های هوازی و تغییرات مقادیر اکسایشی و ضداکسایشی در هنگام و پس از فعالیت ورزشی، هنوز مشخص نیست که اجرای یک جلسه فعالیت ورزشی خیلی شدید(HIIE) انسدادی تا چه حدی می تواند بر سیستم ضداکسایشی اثر گذاشته و آن را فعال کند(19).در بیشتر پژوهش هایی که روی مردان فعال انجام شده، گزارش شده است که بر اثر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (HIIE) تغییر معنی داری در فعالیت کاتالاز رخ نمی دهد(20).همچنین درپژوهش دیگری که روی مردان فعال انجام شده است نشان داده شد که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید و کوتاه مدت(HIIE) فعالیت SOD را در برخی از بافت های بیولوژیکی بدن از جمله قلب و کبد و پلاکت های خون و گلبول قرمز و عضله اسکلتی افزایش می دهد(20). اما پاسخ GPX در عضله اسکلتی مردان فعال به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید کوتاه مدت(HIIE) همسان نبوده است(20).چندین پژوهش نشان دادند که هیچ تغییری در فعالیت این آنزیم به یک جلسه ورزش شدید وجود ندارد در حالی که برخی از پژوهش ها افزایش معنی داری در فعالیت GPX عضله را گزارش کردند(20). بصورت کلی، باتوجه به اینکه در این زمینه تناقضات فراوانی وجود دارد و اینکه پژوهش های کمی درمورد مردان فعال صورت گرفته است و اکثر پژوهش ها روی ورزشکاران صورت گرفته است و همچنین از نظر پژوهشگر فواید نتایج حاصل از این پژوهش می تواند علاوه بر ورزشکاران به افراد فعال جامعه نیز کمک کند، لذا محقق درنظر دارد که تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی را روی آنزیم های ضداکسایشی(SOD,GPX) در مردان فعال بررسی نماید.
1-4 . اهداف پژوهش
1-4-1 . هدف کلی
تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیر انسدادی بر برخی از آنزیم های ضداکسایشی در دانشجویان مرد فعال
1-4-2 . اهداف اختصاصی
تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD)
تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(Gpx)
1-5 . فرضیات پژوهش
1-5-1 . فرض کلی
یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی بر میزان آنزیم های ضداکسایشیSOD),( GPX)) در دانشجویان مرد فعال تاثیر دارد.
1-5-1-1 . فرضیه های اختصاصی پژوهش
یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم سوپراکسید دیسموتاز(SOD) تاثیر دارد.
2-یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انسدادی و غیرانسدادی برمیزان آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(Gpx) تاثیردارد.
1-6 . قلمرو پژوهش
1-آزمودنیها همگی از سلامت جسمی و روانی برخوردار بودند.
2-آزمودنیها در روز تمرین، خسته نبودند.
3- شرکت آزمودنیها با انگیزه کافی در تمرین
4- عدم استفاده از مکملهای غذایی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 9

2-10-بحث و نتیجه‌گیری
مطالعات در بخش خدمات نشان می‌دهد كه هرچه ادراک مشتری از كیفیت كلی خدمت دریافتی بالاتر باشد، ارزش ویژه برند بیشتر و تصویر مطلوب‌تری از برند خاص را منجر می‌گردد و مشتریان قضاوت بهتری نسبت به مزیت، برتری، اعتبار و تفوق یک برند درقیاس با دیگر برندهای رقیب خواهد داشت. كیفیت ادراک شده بر دیگر ابعاد برند اثر می‌گذارد و در طبقه‌بندی محصولات و خدمات از دید مشتری نیز تاثیرگذار است (حیدرعلی، 1387، ص25). توجه و تاكید بر موضوع برند و مدیریت آن در بخش خدماتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یک برند قدرتمند منافع بسیاری برای سازمان‌های خدماتی در پی دارد. از این بین می‌توان به مواردی چون وفاداری بیش‌تر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر، واكنش مثبت بیشتر مشتریان به تغییرات قیمت، مزایای فروش لیسانس استفاده از نام و نشان و فرصت‌های توسعه برند اشاره نمود (کلر، 2001، ص 19). بنا بر مطالب مذكور مي‌توان گفت كه در مديريت صحيح برند و ارتقاي آن در نظر گرفتن اين چارچوب، عامل حصول موفقيت قلمداد مي‌شود. اين عوامل براي تشخيص بهترين راهبردها و هم‌چنين برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و اتخاذ خط‌مشي‌ها به عنوان رهنمودهاي كلي هستند كه نقاط سرمايه‌گذاري جهت كسب درآمد و آن‌چه وفاداري مشتری به برند خوانده مي‌شود را آشكار مي‌كنند، در نتيجه مي‌توانند به مديران و مسئولان به منظور تخصيص منابع محدود خود براي كسب بيشترين سود ياري رسانند (حسینی و همکاران، 1390، ص89).
از طرفی برند یا نام تجاری سرمایه بسیاری از کسب و کارها محسوب می شود. برند یک حرکت ذهنی و روحی است که می بایست در ذهن مصرف کنندگان، خریداران و کارکنان قرار گیرد. یک برند قوی به شرکت کمک می‌نماید تا خود را در بازار متمایز سازد و بیان نماید که چرا محصولات و یا خدماتش توانایی ارضای نیازهای مشتریان را به‌صورت منحصر به فرد دارد. برند ها نه تنها برای محصولات مصرفی، برای سازمان‌ها و حتی مردم نیز به‌کار می‌روند. برند یک حرکت ذهنی و روحی است و سازمان و شرکتی موفق‌تر است که بتواند برند خود را در ذهن مشتری ثابت کند (رشیدی و رحمانی، 1392، ص75). مطالعات انجام شده در این زمینه تاكید بر اهمیت تداعی برند در ایجاد نگرش مطلوب در مشتری دارد، كه منجر به ایجاد یک تصویر مطلوب و روشن از برند در مشتری می‌گردد. تداعی برند به هر چیزی كه به طور شناختی با برند مرتبط است اطلاق می‌شود هرچه عواملی كه منجر به تداعی برند برای مشتریان می‌گردد، قوی‌تر و مثبت باشند تصویر ایجاد شده از برند خاص در ذهن مشتری بیشتر خواهد بود (Kim et al., 2008, p115).
2-11-پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل وخارج از کشور
2-11-1- پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
دهقانی سلطانی (1392) در مقاله‌ای تحت عنوان “رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری در تبیین اثر تجربه، اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند ” تحقیقی را در این زمنیه انجام دادند. آنان در تحقیق خود بیان می‌کنند که امروزه در بازار جهاني، مارك‌هاي تجاري قوي حرف اول را مي‌زنند؛ شايد به اين دليل كه مارك‌هاي تجاري يك ابزار رابطه‌اي مهم براي مديريت ارتباط با مشتري در شركت‌ها هستند. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تجربه، اعتماد و وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند لاستيك بارز در شهر كرمان انجام شده است. جامعه آماري در اين پژوهش كليه مصرف كنندگان لاستيك بارز در شهر كرمان بوده و براي به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده شده است. ابزار اندازه‌گيري و جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده كه براي بررسي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. تحقيق آن‌ها بر اساس هدف يك تحقيق كاربردي و هم‌چنين بر اساس چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز، از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي مي‌باشد. براي تجزيه و تحليل داده‌هاي پرسشنامه از آزمون‌هاي كلوموگروف – اسمينوف و تحليل عاملي تاييدي و مدل‌سازي معادلات ساختاري، موجود در بسته‌هاي نرم‌افزاري SPSSو LISREL استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه تجربه، اعتماد و وفاداري به برند بر ارزش ويژه برند لاستيك بارز در شهر كرمان تاثير معناداري دارد. اين در حالي است كه تاثير عامل وفاداري برند نسبت به ساير عوامل بيشتر بوده است.
باورصاد و همکاران (1392) مقاله‌ای تحت عنوان “بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر تداوم و ترویج ارتباط مشتریان در صنعت بانکداری” به انجام رسانیده است. این مطالعه مبتنی بر مدل آکر می‌باشد و تاثیر چهار بعد ارزش ویژه برند بر تمایل مشتریان بانک سنجیده شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق مدل ساختاری، نمونه‌ی 971 نفری از مشتریان کلیه شعب بانک‌های تهران با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بانکی بوده تحت تاثیر مستقیم ارزش ویژه نام و نشان تجاری می‌باشد.
رشیدی و رحمانی (1392) در مقاله‌ای تحت عنوان “برند و تاثیر آن بر وفاداری مشتری” تحقیقی را در این زمینه انجام دادند. آنان در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت‌ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق‌ترند که روش‌هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می‌گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می‌انجامد، هم‌چنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه‌های زندگی انسان راه یافته‌اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. برندها در حال نفوذ به زندگی شخصی افراد هستند و ممکن است ارزش ها و اعتقادات، سیاست‌ها و حتی روح افراد را تحت تأثیر قرار دهند. نام تجاری موجب شناسایی فروشنده یا سازنده می‌شود. آنان در تحقیق خود از روش توصیفی استفاده کردند. نتیجه حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معنادار بین برند و وفاداری مشتری وجود دارد.
کیا (1391) در مقاله‌ای تحت عنوان “بررسي تاثير تداعي توانايي شركت و آگاهي از برند بر تمايل به خريد مجدد و نقش ميانجي درك از كيفيت محصول و تداعي برند در فرآيند تصميم‌گيري خريد” تحقیقی را در این زمینه انجام داد. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق توصيفي و كاربردي و نمونه 385 نفري، از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران مورد بررسي قرار گرفته است. و از روش آماري توصيفي (آمار استنباطي) و مدل‌يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل به بررسي متغيير موثر در تمايل به خريد مجدد و فرآيند تصميم‌گيري خريد پرداخته شده است. نتايج تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از مدل معادلات ساختاري نشان داد كه به طور كلي بين تداعي توانايي شركت و درك از كيفيت و توسعه برند، آگاهي از برند و درك از كيفيت، درك از كيفيت و تداعي برند و انعطاف‌پذيري قيمت و تمايل به خريد مجدد، تداعي برند و توسعه برند رابطه معني‌داري وجود دارد و متغيرهاي ذكر شده در فرآيند خريد مجدد تاثير به‌سزايي دارد.
حسینی و همکاران (1390) مقاله‌ای تحت عنوان “تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هوادارن لیگ برتر فوتبال ایران” به انجام رسانیده اند. در این مطالعه از پرسشنامه تداعی برند ساخته شده توسط گلادن و فانک استفاده شده است. نمونه آماری 797 به دست آمده است. با بهره جستن از رگرسیون خطی ورگرسیون چندگانه، نتایج نشان داده است که بین سه عامل دارایی‌ها، منافع و نگرش‌های تداعی برند با میزان وفاداری به برند همبستگی وجود دارد. هم‌چنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل منافع و نگرش‌های تداعی برند پیش‌گویی کننده خوبی از میزان وفاداری به برند بوده است.
گنجی‌نیا و همكاران (1390) الگویی برای بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند در صنعت بانكداری ارائه دادند. مدل پیشنهادی آن‌ها از دو سطح تشكیل شده است: سطح اول متغیر هایی را که به طور مستقیم بر وفاداری به برند تاثیر دارند، شامل می‌شود این متغیر ها عبارتند از: ارزش ادراك شده از برند، اعتماد به برند و رضایت مشتریان. سطح دوم نیز متغیرهایی را که بر متغیرهای سطح اول مؤثر هستند، دربر می‌گیرد.این متغیرها عبارتند از: ریسک‌گریزی، آگاهی از برند، کیفیت خدمات و تصویر شرکت . نتایج حاصل از آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که در زمینه کارت الكترونیکی بانک، ارزش ادراك شده از برند، اعتماد به برند و رضایت مشتری، به طور مستقیم باعث ایجاد وفاداری مشتریان به برند بانک می‌شوند و هم‌چنین ریسک گریزی مشتریان، آگاهی از برند، کیفیت خدمات و تصویر شرکت نیز به طور غیرمستقیم به ایجاد وفاداری به برند منجر خواهند شد.
حیدرزاده و همکاران (1390) در مقاله‌ای تحت “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” روابط ميان اعتبار برند (كه با قابليت اعتماد و تخصص تعريف مي شود) به عنوان متغير مستقل با رضايت، تعهد به وفاداري و تعهد مستمر به عنوان متغيرهاي واسطه بررسي نموده است. و هم‌چنين رابطه ميان رضايت و تعهد به وفاداري با يكديگر و رابطه تك تك آن‌ها با توصيه شفاهي به خريد و تمايل به تغيير برند به عنوان متغيرهاي مستقل و هم‌چنين رابطه ميان تعهد مستمر با تمايل به تغيير برند مورد آزمون قرار گرفته‌است. نتایج نشان داده است که اعتبار برند بر تعهد به وفاداري، تعهد مستمر و رضايت تاثير مستقيم دارد. رضايت بر تعهد به وفاداري و توصيه شفاهي به خريد تاثير مستقيم دارد .اين در حالي است كه رضايت باعث كاهش تمايل به تغيير برند نمي‌گردد .تعهد به وفاداري بر هيچ يك از دو متغير وابسته، يعني تمايل به تغيير برند و توصيه شفاهي به خريد، تاثيري ندارد. تعهد مستمر بر تمايل به تغيير برند تاثير معكوس دارد يعني باعث كاهش تمايل مشتريان به تغيير برند مي‌گردد.
گیلانی‌نیا و موسوی(1389) در مقاله‌ای تحت عنوان “تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی” با در نظر گرفتن مدل آکر، ابتدا تاثیر وفاداری به برند )بعد رفتاری( بر ارزش ویژ ه برند را بررسی کردند و از آنجایی که وفاداری به برند می‌تواند تحت تاثیر سه بعد دیگر )کیفیت درك شده، آگاهی از برند و تداعی برند( ایجاد شود، در مرحله بعد سه عامل مذکور را به عنوان عوامل مؤثر بر وفاداری مطالعه و سپس تاثیر آنها را بر ارزش ویژه برند بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که وفاداری، آگاهی و کیفیت، بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند است.
2-11-2-پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
انگوک فن و قنتوس[33] (2012) در مطالعه‌ای تحت عنوان “مدیریت تداعی برند برای کسب اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ویتنام” به بررسی چگونگی ادراک مشتریان از برندهای بانک‌های ویتنامی بر اعتماد و وفاداری آن‌ها پرداخته است. هم‌چنین به این موضوع می‌پردازد که تجربه مشتریان و وجه اجتماعی آن‌ها، چگونه تاثیر ادراک نام تجاری را بروفاداری و اعتماد تعدیل می‌کند؟ ادراک مشتری بر اساس عناصرعملکردی بانک، پرنسل و تصور کلی آنها است که توسط تداعی برند اندازه گیری شده است. در این تحقیق از یک نمونه 557 مشتریان بانک ویتنام استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برند مبتنی بر کارکنان قویترین محرک از اعتماد است و تاثیر منفی بر وفاداری دارد، در حالی‌که تداعی برند شرکت‌های بزرگ و عملکرد رابطه قوی‌تری بر وفاداری دارد.اعتماد قویا سبب تاثیر برند بر وفاداری می شود.
اِریکس[34] و همکارانش (2012) پژوهشی تحت عنوان “تاثیر رضایت از برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت‌های خرید مجدد” را انجام دادند. در این تحقیق، تاثیر متغیرها از جمله ارزش برند، ارزش ویژه نام تجاری (برند)، کیفیت نام تجاری، رضایت نام تجاری، اعتماد نام تجاری و تعهد نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری و نیات خرید مجدد مورد بررسی قرار گرفت. حقوق درک شده صاحبان سهام، ارزش و کیفیت به‌عنوان متغیرهای ورودی مشخص شد و رضایت نام تجاری، اعتماد، تعهد عاطفی و تعهد مستمر به‌عنوان متغیرهای خروجی مشخص شد. نیت و وفاداری خرید مجدد مشخص شد به متغیرهای خروجی. یک بررسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آتاتورک انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، مشخص شد که حقوق صاحبان سهام برند، ارزش و کیفیت هیچ تاثیری بر رضایت برند ندارد، اما بر اعتماد، تاثیر داشت. مشخص شد که رضایت نام تجاری فقط بر تعهد عاطفی تاثیر دارد، و اعتماد دارای تاثیر بر تعهد عاطفی و تعهد مستمر است. علاوه بر این، تاثیر تعهد عاطفی بر قصد خرید مجدد و وفاداری، دیده شد اما تاثیر تعهد مستمر بر قصد خرید مجدد و وفاداری دیده نمی شود.
دنگ و همکاران[35] (2010) در مقاله‌ای تحت عنوان “درک رضایت و وفاداری مشتریان: مطالعه تجربی از [36]MIM درچین” عوامل تعیین کننده رضایت مشتری و وفاداری را بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد، کیفیت خدمات ادراک شده، ارزش مشتری درک شده، که شامل ارزش عملیاتی و ارزش عاطفی می‌باشد سبب رضایت مشتری می‌شود. هم‌چنین نتایج نشان داده است که اعتماد، رضایت و تغییر وضعیت مشتری به طور مستقیم بر وفاداری مشتری تاثیرگذار است.
اورث و گرين (2009) در مقاله‌ای تحت عنوان “مقايسه وفاداري مشتريان در تجارت خانوادگي با تجارت غيرخانوادگي: نقش تصوير شركت، اعتماد و رضايت” در كشور آلمان پژوهشي را انجام دادند.آنان در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه تصوير شركت به‌طور مستقيم وغيرمستقيم (از طريق رضايت) بر وفاداري مشتريان تأثير دارد. هم‌چنين رضايت مشتري نيز مستقيماً تحت تأثير تصوير فروشگاه و به طورغير مستقيم تحت تأثير اعتماد قرار مي‌گيرد. افزون بر اين، يافته‌ها نشان مي‌دهد، ميزان وفاداري مشتريان در تجارت خانوادگي در مقايسه با تجارت غير خانوادگي تفاوتي ندارد.
سوئینی وسوایت[37] (2008) پژوهشی در زمینه تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در استرالیا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اعتبار برند، تبلیغات دهان به دهان مثبت را افزایش می‌دهد؛ بنابراین، اعتبار برند بر وفاداری مشتریان به برند تاثیر مثبت دارد.
فيلو و فانك[38] (2008) در تحقیقی با عنوان نقش اعتماد به برند در ارتباط بين تداعى برند و وفادارى به برند در ورزش و برنامه هاى آمادگى جسمانى به مطالعه نقش ارزش ويژه برند در ارتباط بين تداعى برند و وفادارى به برند در دو زمينه مجزاى محيط ورزشى( محيط ورزش و برنامه هاى آمادگى جسمانى) پرداختند. آنان بيان كردند كه ارزش ويژه برند يك ميانجى ارتباطى بين وفادارى به برند با مديريت و شهرت برند است و در هر دو نمونه بررسى شده، بين وفادارى به برند با ميهن پرستى و موفقيت رابطه معنادارى وجود داشت.
بالستر و آلمان[39] (2005) پژوهشی را با عنوان “آیا اعتماد به برند در فرایند ایجاد ارزش برند، مهم است؟” انجام دادند. در این پژوهش یک نمونه 271 نفری از مشتریان دو طبقه محصول ) شامپو و نوشابه ( در جنوب غربی اسپانیا مطالعه شدند. از این تعداد 137نفر از مشتریان نوشابه و 134 نفر از مشتریان شامپو بودند. در طی فرایند پژوهش نخست، تاثیر رضایت مشتریان بر اعتماد به برند و سپس تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری به برند سنجیده شد و در نهایت، تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بررسی گردید. یافته‌های پژوهش آن‌ها نشان داد که رضایت مشتری به طور مستقیم بر وفاداری مشتری به برند تاثیر نمی‌گذارد و می توان از اعتماد به برند بکه عنوان یک متغیر تعدیل‌گر در رابطه بین این دو استفاده نمود. هم‌چنین، اعتماد به برند با دو بعد قابلیت اطمینان برند و تمایل به برند نشان داده می‌شود. نتایج پژوهش آن‌ها حاکی از آن بود که رضایت مشتری از طریق تأثیرگذاری بر دو عنصر سازنده اعتماد به برند، باعث ایجاد وفاداری به برند شده و در نهایت، به ایجاد ارزش ویژه برند منجر می‌شود.
فصل سوم :روش تحقیق
فصـل سوم
روش تحقیـق
3-1- مقدمه
تحقيق به عنوان يک جست و جو يا بررسي سازمان يافته، منظم و متّکي به داده ها، به صورت نقّادانه و علمي در زمينه يک مشکل ويژه تعريف مي شود که با هدف پاسخ يابي يا راه حل يابي مسئله اي ويژه يا مسايلي مهم صورت مي گيرد (سکاران، 1381، ص36). انتخاب یک روش تحقیقی مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می کند (امامقلی، 1391،ص25). در حقيقت تحقيق، اطّلاعاتي را براي مديران فراهم مي کند تا بتوانند بر پايه آن تصميم بگيرند و مسايل را حل کنند (سکاران، 1381،ص38).
در اين فصل، با هدف دستیابی دقیق تر، آسان تر و سریع تر به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق ، ابتدا توضیحات لازم در مورد روش تحقيق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه ی گرد آوری ارائه می گردد. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از آن نیز با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم، نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن از بخش های دیگر این فصل می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که در ادامه به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقيق
جان دیویی[40] تحقیق را فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد (قادری، 1390،27). روش تحقيق عبارت است از تلاش کاوشگرانه اي که با آداب خاصّي به طور نظم يافته با هدف کشف مجهولي به منظور گسترش قلمرو معرفتي نوع بشر انجام شده و نتايج حاصل آن مصاديق خارجي داشته باشند (حافظ نيا،1380،34)
روش تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش، روشي توصيفي است و از نظر نوع، و تحليل در شاخه همبستگي است. تحقيق از اين نظر کاربردي است که نتايج آن براي گروه هاي مختلف برنامه ريزان و مديران بانک‌ها قابل استفاده است، چون اعتماد و وفاداری مشتریان را مي‌سنجد و سبب آشنايي با نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات بانک اقتصاد نوین خواهد شد و از اين جهت توصيفي است، که به فرآيندهاي جاري و آثار مشهود در زمان حال توجّه داشته و وضعیت موجود میان متغیرها را شناسایی می نماید.
3-3- الگوريتم اجراي روش تحقيق
با توجه به این که جهت دستيابي به اهداف نیاز به انجام و اجراي نظام‌مند چندين گام مشخص می باشد. الگوریتم اجرایی روش تحقیق به صورت ترسیم شده در شکل 3-1 مشخص گردیده است:
نمودار 3-1- الگوریتم اجرای روش تحقیق
بومي سازي مقياس سوالات براساس ويژگي‌هاي جامعه مورد مطالعه
گام دوم: شناسایي ابعاد و گويه‌هاي سنجش متغيرها
گام سوم: سنجش روایي و پايایي مقياس
گام چهارم: تحليل عاملي تأیيدي براي تائيد مقياس‌هاي موردنظر استفاده
در اين گام مشخص مي‌شود آيا مقياس مورد استفاده براي گردآوري داده از روائي و پايائي کافي برخوردار است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است