ماتریس

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت- قسمت  ...

: V بردار ولتاژ شین های سیستمI : بردار تزریق جریان:YN ماتریس اومپدانس گره سیستمچون در معادلات موظف هستیم تغییر دهنده های تپ را نمایش دهیم همچنین کنترل های تغییری […]