مدیریت استرس

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ –  ...

نتایج نشان میدهد با افزایش میزان حمایت اجتماعی دریافتی زنان سنین باروری، به نمرهی مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی و تغذیهی زنان نیز بالا میرود. فرضیهی یازدهم […]

سامانه پژوهشی - مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ – ۱۵ ساله ) در  ...

فعالیت فیزیکی تغذیه رشد روحی روابط اجتماعی مسئولیت سلامتی مدیریت استرس ۰۵۴/- ۰۵۱/- ۰۶۷/۰ ۰۱۳/- ۰۷۸/- ۰۲۵/۰ ۰۱۵/- r ۲۹۳/۰ ۳۲۰/۰ ۱۹۰/۰ ۸۰۲/۰ ۱۳۲/۰ ۶۳۴/۰ ۷۶۵/۰ sig فرضیهی پنجم : […]