نوجوانان

بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین  ...

نمودارشماره( ۵-۴)توزیع فراوانی و درصد دانشکده دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ۱۳۷نمودارشماره(۶-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای دینداری، نگرش دینی، رفتار دینی،شناخت دینی و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشکده های […]