پرخاشگری کودکان

دسترسی متن کامل - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

۱ ۱۸۴/۴۲ ۱۸۲/۴۲ ۰۰۰/۰ ۶۶۷/۰ اطمینان به خود ۲۶۹/۳۲ ۱ ۲۶۹/۳۲ ۲۶۹/۳۲ ۰۰۰/۰ ۶۰۱/۰ حسادت و گوشه گیری ۸۸۱/۲۶ ۱ ۸۸۱/۲۶ ۸۸۱/۲۶ ۰۰۰/۰ ۷۳۴/۰ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان […]

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

ترابی، م؛ سهرابی شگفتی، ن؛ و سامانی، س. (۱۳۹۲). تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرو دشت.حامدی، […]

فايل دانشگاهی - 
اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش  ...

این یک اصل یادگیری است که برای از بین بردن رفتار نامطلوب، به‌جای تنبیه آن رفتار، می‌توان رفتار مخالف و مغایر با آن را تقویت کرد. اگر بخواهیم این اصل […]

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های  ...

 فصل چهارم: یافته ها۴-۱- یافته های توصیفی ۴۹۴-۲- یافته های استنباطی ۵۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۹۵-۲-محدودیتهای پژوهش ۶۲۵-۳-پیشنهادهای پژوهش ۶۲منابع ۶۴منابع فارسی ۶۴منابع انگلیسی […]