می 17, 2021

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش …

ترابی، م؛ سهرابی شگفتی، ن؛ و سامانی، س. (۱۳۹۲). تأثیر بازی درمانی گروهی بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه …

دسترسی متن کامل – اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های …

۱ ۱۸۴/۴۲ ۱۸۲/۴۲ ۰۰۰/۰ ۶۶۷/۰ اطمینان به خود ۲۶۹/۳۲ ۱ ۲۶۹/۳۲ ۲۶۹/۳۲ ۰۰۰/۰ ۶۰۱/۰ حسادت و گوشه گیری ۸۸۱/۲۶ ۱ ۸۸۱/۲۶ ۸۸۱/۲۶ ۰۰۰/۰ ۷۳۴/۰ نتایج …

سامانه پژوهشی – اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش …

جلسه هفتم: آموزش همکاری و ایجاد ارتباطات اجتماعی در کودکاندر این جلسه کودکان با حباب بازی گروهی و بازی با بادکنک و همچنین خمیر بازی …

فايل دانشگاهی – اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های اجتماعی کودکان پیش …

این یک اصل یادگیری است که برای از بین بردن رفتار نامطلوب، به‌جای تنبیه آن رفتار، می‌توان رفتار مخالف و مغایر با آن را تقویت …

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت …

رجب پور و همکاران (۱۳۹۱)در پژوهشی به بررسی اثربخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر پرخاشگری کودکان پیشدبستانی پرداختند. در یک طرح شبه آزمایشی با پیش …

اثر بخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و افزایش مهارت های …

 فصل چهارم: یافته ها۴-۱- یافته های توصیفی ۴۹۴-۲- یافته های استنباطی ۵۳فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۵-۱- بحث و نتیجه گیری ۵۹۵-۲-محدودیتهای پژوهش ۶۲۵-۳-پیشنهادهای پژوهش …