می 7, 2021

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پزشکی، بهداشتی، خیلی، فراوانی

در حد زیاد، 2/11درصد معادل 45 نفر در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند. در نتیجه تعداد بسیار کمتری از جمعیت نمونه نقش برنامه های پزشکی بهداشتی را در بهبود گذران دوران سالمندی موثر می دانند. نمودار زیر توزیع فراوانی فوق را نشان می دهد.

نمودار 20-4 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در بهبود گذران دوران سالمندی

جدول 21-4 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش حوادث حین کار
نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش حوادث حین کار
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
خیلی کم
43
8/10
8/10
کم
90
5/22
2/33
متوسط
145
2/36
5/69
زیاد
86
5/21
0/91
خیلی زیاد
36
0/9
100
جمع
400
100

جدول فوق نشان می دهد که 8/10 درصد معادل 43 نفر از پاسخ دهندگان نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیما را در کاهش حوادث حین کار در حد خیلی کم ، 5/22 درصد معادل 90 نفر در حد کم، 2/36 درصد معادل 145 نفر در حد متوسط، 5/21درصد معادل 86 نفر در حد زیاد، 0/9 درصد معادل 36 نفر در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند. در نتیجه بین کسانی که نقش برنامه های بهداشتی پزشکی را در کاهش حوادث حین کار زیاد می دانند با کسانی که این نقش را کم می دانند تفاوت چشمگیری دیده نمی شود. نمودار زیر توزیع فراوانی فوق را نشان می دهد.

نمودار 21-4: توزیع فراوانی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در کاهش حوادث حین کار

جدول 22-4 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در نگهداری از بیماران
نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در نگهداری از بیماران
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تراکمی
خیلی کم
35
8/8
8/8
کم
80
0/20
8/28
متوسط
153
2/38
0/67
زیاد
89
2/22
2/89
خیلی زیاد
43
8/10
100
جمع
400
100

جدول فوق نشان می دهد که 8/8 درصد معادل 35 نفر از پاسخ دهندگان نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیما را در نگهداری از بیماران در حد خیلی کم ، 0/20 درصد معادل 80 نفر در حد کم، 2/38 درصد معادل 153 نفر در حد متوسط، 2/22درصد معادل 89 نفر در حد زیاد، 8/10 درصد معادل 43 نفر در حد خیلی زیاد ارزیابی می کنند. در نتیجه پاسخگویانی که نقش برنامه های بهداشتی پزشکی را در نگهداری از بیماران زیاد یا خیلی زیاد می دانند بیشتر از کسانی هستند که این نقش را کم یا خیلی کم می دانند. نمودار زیر توزیع فراوانی فوق را نشان می دهد.

نمودار 22-4 : توزیع فراوانی جمعیت نمونه در مورد نقش برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران در نگهداری از بیماران

3-4 آمار استنباطی :
سؤال اول: آیا تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران نیازهای پزشکی ساکنان را برآورده می سازد؟
جدول23-4 : توزیع برآورده شدن نیازهای پزشکی بر اساس میزان تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی سیما
برآورده شدن
نیازهای پزشکی
میزان تماشای برنامه های
پزشکی بهداشتی سیما
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
خیلی کم
4
7/0
5
5/4
5
3/6
3
3/4
1
3/2
کم
4
2/2
23
8/14
23
8/20
9
2/14
1
8/7
متوسط
5
7/6
48
1/44
71
9/61
42
3/42
12
1/23
زیاد
2
9/3
22
7/25
34
1/36
29
7/24
17
5/13
خیلی زیاد
0
5/1
1
9/9
6
9/13
12
5/9
21
2/5
خی دو =42/90 درجه آزادی=16 معنی داری=000
ضریب فی=477/0 معنی داری=000
ضریب تاو بی کندال=323/0 معنی داری = 000

جدول شماره 23-4 توزیع برآورده شدن نیازهای پزشکی بر اساس تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی را نشان می دهد. مقدار آزمون خی دو بدست آمده برای جدول فوق 42/90 می باشد که با 16 درجه آزادی در سطح 95 درصد از مقدار خی دو جدول29/26 می باشد بیشتر است و در واقع با توجه به معنی داری 000 می توان گفت تا حدود 99 درصد تماشای برنامه های پزشکی بهداشتی، نیازهای پزشکی بهداشتی ساکنان را برآورده می سازد و فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می شود. چون هر دو متغیر فوق ترتیبی می باشند مقدار ضریب فی 477/0 در سطح معنی داری 000 و ضریب تاو بی کندال بین آنها برابر با 323/0 و معنی داری 000 است. با توجه به مقدار مثبت ضریب تاو بی کندال می توان چنین استنباط نمود که هر چقدر میزان تماشای برنامه های بهداشتی پزشکی بیشتر باشد نیازهای پزشکی بهداشتی نیز بیشتر برآورده می شوند.

سؤال دوم: آیا برنامه های پزشکی بهداشتی سیمای جمهوری اسلامی ایران با آگاهی های پزشکی ساکنان منطقه 13 بر حسب جنسیت آنها تناسب دارد؟
جدول24-4 : توزیع آگاهی های حاصل از برنامه های پزشکی بهداشتی بر اساس جنسیت
آگاهی های حاصل از برنامه های
پزشکی بهداشتی
جنسیت
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مرد
10
7/6
32
3/44
58
2/62
48
5/42
31
3/23
زن
5
3/8
67
7/54
81
8/76
47

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *