نقش و کارکردهای احزاب در مجلس

ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس در این مبحث برآنیم تا با طرح بحث اصلی تحقیق یعنی نقش احزاب در نظام پارلمانی و به ویژه در مجلس، به سؤال اصلی تحقیق پاسخ دهیم. برای پاسخ به سؤال اصلی،... ادامه

تعریف مقاصد

تعریف مقاصد 2-1-1- معنای لغوی مقاصد الشریعه مقاصد شارع، مقاصد شریعت و مقاصد شرعی، هر سه به یک معناست. واژه مقاصد به سه حرف «ق.ص.د» برمی‌گردد و هنگامی که هیئت مقصد را می‌سازد، عزم، توجه و... ادامه

ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند

– ماهیت، مفهوم و کارکرد‌های سند در این مبحث در گفتار نخست در دو بند به ماهیت و مفهوم سند می‌پردازیم و پس از آن در گفتار دوم کارکردهای سند را بیان خواهیم کرد. گفتار نخست- ماهیت و... ادامه

زوال ایجاب

زوال ایجاب طوریکه گفته شد هیچ ایجابی موجب را برای مدت نامعلوم ملزم به نگاهداری آن نمی کند و ایجاب ممکن است به وسیله امری زایل شده و قابلیت الحاق به قبول را از دست بدهد. در این مبحث... ادامه

– دادگاه ها و مراجع قضائی

– دادگاه ها و مراجع قضائی                               گفتار 1- دادگاه خانواده قانون اساسی ایران در اصل 21 به دادگاه خا نواده  تصریح نموده است. در ایران با تصویب لایحه قانونی... ادامه

دیدگاه تساوی‌گرای هویتی

: دیدگاه تساوی‌گرای هویتی بر اساس این دیدگاه، زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می‌شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است... ادامه

اهمیت و ضرورت مدیریت پول

2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول همان گونه که در فصل قبل اشاره شد، پول چون شمشیر دو لبه‌ای است که می‌توان با برنامه‌ریزی واقع بینانه، از طریق آن، بهروزی بشر را تأمین کرد، و هم می‌توان با... ادامه