سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم، سرمایه گذاری مستقیم خارجی

.5 تشکیل با هدف کسب منافع اقتصادی: به طور معمول، شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع اقتصادی و رسیدن به سود بیشتر تشکیل میشوند و فعالیتها و تصمیمات خود را بر این اساس پیش میبرند..6 عملکرد... ادامه