بازی سازی

بازی سازی رایانه ای به عنوان یه رشته دانشگاهی با تلاش بنیاد ملی بازیای رایانه ای در دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه کامل علمی کاربردی به تصویب رسید.

سه رشته گرایش جدید به اسمای “کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای”، “کاردانی فنی کارگردانی و طراحی بازیهای رایانه ای” و “کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازیهای رایانه ای” در دفتر برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه کامل علمی کاربردی به تصویب رسید.

براین پایه رشته گرایشای بازی سازی رایانه ای به شکل ۷۲ واحد درسی و در مدت ۴ ترم تحصیلی ارائه می شه.

ایجاد اشتغال در بخش صنعت، تبدیل هنر صنعت بازی رایانه ای به یه فعالیت سود رسون واسه جامعه و اثبات قدرت فرهنگی ایران هم جهت با سند چشم انداز پیشرفت با در نظر گرفتن گذشته غنی فرهنگی اسلامی از اهداف اصلی راه اندازی این رشته گرایشهای جدید در سیستم آموزشی کشوره که تدوین سرفصل و برنامه های درسی اون با همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانه ای انجام شده.

 

بنیاد ملی بازیای رایانه ای برنامه های آموزشی خود رو قبلا با تاسیس انستیتو ملی بازی سازی به عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش ساخت بازی در کشور، شروع کرده بود.

برنامه ریزی واسه ارتقای رشته های تحصیلی یاد شده به سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در دستور کار بنیاد ملی بازیای رایانه ای قرار داره.

noindex