منبع پایان نامه درمورد سلامت روان، بهداشت روان، انسان سالم

است این ویژگی‌ها را در ارتباطات دیگر نیز اتخاذ کنند (کرنز و اسیتونز، 1996).
گستره نظری مربوط به سلامت روان
سلامت روان
تاکنون تعاریف متعددی از “سلامت روانی” ارائه شده که همگی آن‌ها بر اهمیت تمامیت و یکپارچگی شخصیت تأکید داشته‌اند. گلدشتاین34 سلامت روانی را تعادل بین اعضاء و محیط در رسیدن به خود شکوفایی می‌داند. روان‌پزشکی و روان‌شناسی نوین، رفتار بهنجار را معادل سلامت روان و رفتار نابهنجار و غیر عادی را معادل بیمار ی روانی به کار برده است (پورافکاری، 1386). در سال های اخیر، سازمان جهانی بهداشت در تعریف سلامت کامل و ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی اشاره می کند و بعد چهارم یعنی بعد معنوی را در رشد و تکامل انسان سالم مطرح می سازد (وست35، 2001؛ ترجمه شهیدی و شیرافکن، 1387).
در سال های اخیر، انجمن بهداشت روانی کانادا، در تعریف از “سلامت روانی” به سه بخش مهم اشاره کرده است:
بخش اول- بازخوردهای مربوط به خود شامل: تسلط بر هیجان‌های خود ، آگاهی از ضعف‌های خود و رضایت از خوشی‌های خود است.
بخش دوم – بازخوردهای مربوط به دیگران شامل: علاقه به دوستی‌های طولانی و صمیمی، احساس تعلق به یک گروه و احساس مسؤلیت در مقابل محیط انسانی و مادی است.

دیدگاهتان را بنویسید