دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد سازمانی، ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس

علاوه بر تعاریف فوق، متخصصین تعهد سازمانی را شامل چند بعد دانسته اند و بر اساس آن الگوهای متفاوتی به وجود آوردهاند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.دیدگاههای مربوط به ابعاد تعهد... ادامه

مروری بر نظریات مرتبط با تصورات قالبی، نظریه تضاد واقع گرایانه

آنتونی گیدنز در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می کند. به اعتقاد وی... ادامه

تفاوت تصورات قالبی با پیشداوری و تبعیض، روانشناسی اجتماعی

مروری بر مفاهیم، مبانی نظری تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، فرضیات تحقیق، مدل تحقیق2-1- مروری بر مفاهیم2-1-1- تصورات قالبی تصور قالبی از جمله مفاهیمی است که در حوزه ی علوم اجتماعی و روانشناسی... ادامه