مقاله (پایان نامه) : آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون -پایان نامه مقطع ارشد

گربنر و همکارانش معتقدند که یادگیری از تلویزیون ناخودآگاه است. تماشای منظم تلویزیون، بخصوص برنامه های خشن اثر تدریجی و فراینده ای بر ادراک مخاطبین و رفتار آنان دارد. آنها به این ... ادامه

دانلود پایان نامه – قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر-دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد

تعارض میان قوانین داخلی با مفاد عهدنامه های بین المللی فرض دیگری نیز دارد و آن زمانی است که قانون داخلی مؤخر از عهدنامه به تصویب رسیده باشد که در این حالت ظاهراً قانون داخلی به عنوان... ادامه

منابع تفسیری در حقوق

قانون اساسی‌ رکن اصلی‌ حقوق هر کشور می‌باشد و بنابراین، تمام قوانین، خصوصاً قوانین و مقررات جزائی، می بایست مطابق با قانون اساسی‌ باشند. قانون اساسی‌ ایران در بسیاری از موارد در... ادامه