سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد، عوامل مؤثر بر عملکرد سازمان

سازمان ها و شرکتها با هر ماموریت، رسالت، هدف و چشم اندازی که داشته باشند در نهایت در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند... ادامه