رویکردهای مفهومی عمده در مورد سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل آن

– زبان و کدهای مشترک به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر می گذارد . اول اینکه ، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که از طریق... ادامه

روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، نمایندگان شرکت بیمه

در هر بررسی آماری ، جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکنی است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند به طور کلی جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت... ادامه