دانلود پایان نامه مدیریت درباره : سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

اساس قضاوت های حرفه ای انجام می پذیرد که این مساله خود منجر به شکل دادن قضاوت ها در مورد هر ادعا در صورت های مالی در نهایت ارائه اظهارنظر نسبت به آن می شود. همچنین جامعه حسابداران رسمی باید در تدوین و تبیین سیاست های کلی، به تدوین استانداردها و خط مشی ها ی ویژه جهت بهینه سازی ویژگی های کیفی قضاوت موثر بر قضاوت حسابرسی نیز بپردازد. بنابراین می توان گفت که حسابرسان می توانند با اعمال قضاوت های حرفه ای بهتر موجب حفظ منافع جامعه در دراز مدت شوند؛ لذا می باید حسابرسان را ملزم به رعایت ویژگی های کیفی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس، از جمله توانایی دفاع و صحت کرد.
11- فروغی و معتمدی (1391) به بررسی تاثیر روحیه بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان پرداخته اند. حسابرسان برای ارائه اطمینان کلی و اظهارنظر حرفه ای باید وظایف مختلفی را انجام نمایند. به این منظور خصیصه های فردی متنوعی از مجموع ویژگی های فردی حسابرسان از قبیل مهارت، شخصیت و روحیه های متفاوت آنها بر نتیجه نهایی کار تاثیر می گذارد. انگیزه انجام پژوهش حاضر بر قضاوت حسابرسی از آنجا ناشی می شود که به دلیل وجود فشارهای موجود در محیط حرفه ای حسابرسی و تاثیری که بر ویژگی های فردی از جمله روحیه های حسابرسان دارد، بایستی در یک چارچوب جامع تجزیه و تحلیل شود.
12- نیکومرام و همکاران (1392) به بررسی تاثیر به کارگیری قضاوت حرفه ای مجاز در استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات پرداخته اند. یافته های تجربی این تحقیق نشان می دهد که استفاده از قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابداری ایران، قابلیت مقایسه صورت های مالی را کاهش می دهد. شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.
2-5-3- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم رفاه فردی
2-5-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
در تحقیقی با عنوان «مصرف کنندگانی که با فشار مالی مواجه هستند :فعالیت های مالی ،رفاه مالی و سلامت آنها » که جامعه آماری آن شامل گروهی از مصرف کنندگانی بود که از لحاظ مالی تحت فشار بودند نمونه ای با حجم 7200 نفر مورد بررسی قرار گرفت. فرضیات شامل: 1-بین سلامت ارتقا یافته و عملکرد رفتارهای مالی رابطه مستقیم وجود دارد.2-بین سلامت ارتقا یافته و مالیه شخصی بهبود یافته رابطه مستقیم وجود دارد.3-بین سلامت ارتقا یافته و ده مثال خاص از مالیه شخصی بهبود یافته رابطه مستقیم وجود دارد .4-بین شناخت نسبت به سلامت و تاثیر شناخته شده مشکلات مالی بر سلامت رابطه مستقیم وجود دارد.5-بین مشکلات مالی بر سلامت و رویدادهای مالی منفی رابطه مستقیم وجود دارد.6-بین وضعیت سلامت وادراکات نسبت به رفتارهای مالیرابطه مستقیم وجود دارد .7-بین وضعیت سلامت عنوان شده و رضایت مالی رابطه مستقیم وجود دارد.8-بین وضعیت سلامت عنوان شده و سطح فشار مالی رابطه مستقیم وجود دارد.9-بین وضعیت سلامت عنوان شده و شناخت روابط خانوادگی رابطه مستقیم وجود دارد مطرح و بررسی گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که نیاز برای مشاوره همکاری مخصوصاً برای خانوارهایی که به طور همزمان از سلامت ضعیف رنج می برند و هم تحت فشار مالی هستند، وجود دارد. بدون شک، بسیاری از افراد هم درآمد پایینی دارند و هم ثروت اندکی دارند، و این سالم بودن یا عدم فشار مالی را با مشکل مواجه می سازد. یافته دیگر حاکی از آن است که این دو بعد زندگی رابطه نزدیکی با هم دارند و باید با هم یکپارچه شوند. این تحقیق شواهدی مبنی بر تاثیرات مثبت حاصل از مشارکت در یک برنامه مدیریت بدهی نهادهای اعتباری مشاوره ای فراهم می کند. یک یافته دیگر حاکی از این است که متغیر تاثیر سلامت-مشکلات مالی می تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی رفاه مالی مصرف کننده باشد (باربارا، 2005).
در تحقیقی با عنوان «شناخت رفاه مالی بین زنان آمریکایی در خانواده های مختلف» که جامعه آماری شامل زنان آمریکایی بین سنین 30 و 65 سال که بچه نداشتند و در خانواده های مختلفی زندگی می کردند که شامل زنانی که ازدواج کرده اند ، زنانی که با یک نفر زندگی می کنند و زنان مجرد و زنان دارای خانواده های درجه دوم می باشد. نمونه ای با حجم 400 زن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در مورد ویژگی های دموگرافیک اجتماعی زنان تعجب آور نبود و حاکی از آن است که همراه با افزایش سطح وضعیت مالی زنان، رفاه مالی آن ها هم افزایش یافته است. سن زنان، سطح تحصیلات، درآمد و کمک به درآمد خانوار آن ها دارای رابطه مثبتی با داشتن یک ارزیابی مثبت تر از وضعیت مالی و آینده مالی شخص، مشغولیت به برنامه های بازنشستگی و احساس مسئولیت برای تصمیمات مالی می باشد. درآمد خانوار دارای با ثبات ترین رابطه با رفاه مالی زنان بوده است. هم چنین زنان مسن تر درجه امنیت مالی بیشتری احساس می‌کردند و نگرانی های کمتری داشتند. زنانی که تحصیلات بیشتری داشتند هم احساس امنیت مالی بیشتری می کردند. این احتمال وجود دارد که تفاوت های ساختار خانواده در ثروت می‌تواند برخی از تاثیرات مشاهده شده برای ساختار خانوادگی را شرح دهد. مشابهاً ثروت می تواند تفاوت ها در ادراکات نسبت به وضعیت مالی جاری آن ها را بسته به سن و تحصیلات شرح دهد. زنان مسن تر و تحصیل کرد
ه تر به احتمال زیاد ثروت بیشتری جمع کرده اند و این اجازه امنیت مالی بیشتر را به آن ها می دهد (کاتلین، 2010).
2-5-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران
برادران و حسین پور در سال 1390 به بررسی رابطه سرمایه ی اجتماعی با رفاه ذهنی کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی پرداختند. آنها 160 نفر از کارکنان وزارت رفاه و تامین اجتماعی را در سال 1388 به عنوان نمونه انتخاب کردند، بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که رفاه ذهنی، هیچ تفاوتی با متغیرهای زمینه ای مطرح شده سن و جنس و … نشان نمی دهد. بین شبکه اجتماعی و مشارکت مدنی و اعتماد نهادی با رفاه ذهنی رابطه ی معنی داری وجود ندارد؛ اما بین سرمایه ی اجتماعی و شاخص های اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته و مشارکت اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد میزان رفاه ذهنی افراد تحت تأثیر سرمایه اجتماعی آنان است؛ یعنی افزایش میزان سرمایه اجتماعی افراد به افزایش رفاه ذهنی آنان منجر می شود.
در سال 1391 نیلی و بابازاده خراسانی به شناسایی عوامل موثر بر رفاه ذهنی در ایران پرداختند. در این مقاله با تجزیه و تحلیل داده های رفاه ذهنی مربوط به 4620 مشاهده جمع آوری شده در دو سال 2003 و 2005، عوامل موثر بر رفاه ذهنی در ایران شناسایی و تقارن تاثیر این عوامل به تفکیک جنسیت بررسی شده است. یافته های تحقیق به طور کلی، از تاثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت بر سطح رفاه شهروندان ایرانی حکایت دارد.
جدول 2-1- خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
محقق
سال
متغیرهای مورد بررسی
نتایج
مسیر
1983
تجربه، نوع شرکت و افشا
الف – سودخالص معنادارترین متغیر بود در حالی که روند درآمدها از لحاظ اهمیت در رده بعدی بود.
ب – قضاوت حسابرسان در مورد افشا و اهمیت تحت تاثیر تجربه و نوع شرکت قرار می گیرد.
گابل و توپل

 
 
1987
ماکیاولی گری و رضایت شغلی
رضایت شغلی دارای ارتباط منفی معناداری با ماکیاولی گری می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سامسون، فر و پالهاس
1992
فرصت طلبی و ماکیاولی گری
افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند به احتمال زیاد از فرصتهای بیشتری برای سرقت از دیکران استفاده می کنند.
شوم
1998
قضاوت حسابرس
حسابرسانی که موضع کنترل درونی دارند، جستجوی بیشتری برای کسب اطلاعات می کنند و اطلاعات ارائه شده مربوط را نیز در مقایسه با برونی ها، مربوط تر درک می کنند.
شلتون
1999
قضاوت حسابرس
تجربه اثر اطلاعات غیرمرتبط را کم می کند.
دلوگا
2001
انتخاب شغل و ماکیاولی گری
رهبرانی که ماکیاولی گری بالایی داشته اند، سازگارتر، انطباق پذیرتر و حتی کاریزماتیک تر هستند، اما گاهی از افراد زیر دست خود حمایت نمی کنند.
باربارا
2005
رفاه مالی و فشار مالی
متغیر تاثیر سلامت-مشکلات مالی می تواند یک مشخصه خوب برای ارزیابی رفاه مالی مصرف کننده باشد
دی زورت
2006
قضاوت محافظه کارانه و فشارپاسخگویی
حسابرسانی که زیر فشار پاسخگویی بالاتری بودند ، قضاوت های محافظه کارانه تری درباره سطح اهمیت نموده اند.

تیلور
2006
جهت گیری گروهی،قضاوت حسابرسان
جهت گیری گروه خودی بر قضاوت حسابرسان اثر دارد و ابزارهای تصمیم گیری می تواند موجب کاهش اثراین سوگیری باشد.
ساکالاکی، ریچاردسون و تیپات
2007
فرصت طلبی اقتصادی و ماکیاولی گری
افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند، بیشتر درگیر حداکثر کردن منافع خود هستند و توجه کمتری به طرفین اقتصادی خود دارند.
گود بوی و مک کروسکی
2007
ماکیاولی گری و رضایت شغلی
جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری، پیش بینی کننده های مهمی برای رفتارهای کارکنان و رضایت شغلی آنها بوده است.
شیفر
2007
مسئولیت پاسخگویی و قضاوت حسابرسان
الزامات پاسخگویی موجب می شود که حسابرسان باتجربه ، تمایل عاطفی خود را به یک مشتری نادیده بگیرند.
سانسی و زایداموهد سانیوسی
2007
مشوق های عملکرد، تلاش و پیچیدگی کار
رابطه مثبت بین تلاش و عملکرد قضاوت حسابرسی در پیچیدگی کار بالا ضعیف است.
سی ان سی
2009
بازخورد عملکرد و اهمیت مشتری
یافته های تحقیق نشان داد که جنبه اخلاقی، قضاوت بیشتر در ارتباط با بازخورد مثبت و اهمیت مشتری است که هر دو اینها نسبت به سایر موارد
دیگر اهمیت زیادی داشته است.
هاقس و همکاران
2009
قضاوت حرفه ای، تردید حرفه ای، ریسک
. ارزیابی ریسک در حسابرسان تردیدگرا بهتر صورت گرفت در نتیجه قضاوتهای حرفه ای بهتر داشتند. حسابرسان باتجربه تر نسبت به تغییرات ناصحیح در مانده حساب بیشتر حساس هستند. در نتیجه تجربه بالاتر حسابرسان مستقل به قضاوتهای حرفه ای بهتری منجر می گردد.
کاتلین
2010
سن زنان، سطح تحصیلات، سطح درآمد
درآمد و تحصیلات بیشتر زنان با رفاه مالی آنها در ارتباط بوده است.
هیولی
2012
عملکرد قضاوت حسابرسی، فشار زمان، مشوق های مالی
بر اساس یافته های اصلی این پژوهش انگیزه پاداش و محدودیت زمانی بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار است.
تاکیاموهد اسکندر
2012
تلاش، فشارپاسخگویی، عملکرد قضاوت حسابرسی
بر اساس نتایج این تحقیق فشار پاسخگویی و خودکارآمدی ارتباط مثبتی با عملکرد قضاوت حسابرس در سطح تلاش بالا دارد.
جدول 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران
محقق
سال
متغیرهای مورد بررسی
نتایج
براتی
1375
متغیرهای کمی و کیفی، قضاوت های حسابرسان، افشا
نسبت اقلام مورد قضاوت نسبت به متغیرهای فروش، سودناویژه، سودویژه، داراییها، ارزش ویژه و دارایی جاری موثر است. متغیرهای کیفی نیز اثر با اهمیتی بر سطح اهمیت دارند. سود ویژه مهمترین عامل موثر جهت جداسازی اقلام کم اهمیت و بااهمیت می باشد.
رحیمیان
1384
جهت گیری قضاوتی و قضاوت
برخی از روش های مورد استفاده در فرآیند حسابرسی بر این موضوع دلالت دارند که حسابرسان با بهره گرفتن از این روش ها، به طور معقول می توانند تاثیر سوگیری های قضاوتی را در قضاوت های حرفه ای خود حداقل کنند.
وحیدی و راهداریان
1387
قضاوت حسابرسان، عوامل کیفی و عوامل کمی
نتایج پژوهشگر نشان گر این بود که حسابرسان مستقل، عوامل کیفی و حسابرسان داخلی، عوامل کمی را موثرتر می دانند.
خوش طینت و بستانیان
1387
عوامل محیطی و قضاوت حرفه ای
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، درستکاری، استقلال، مبانی اخلاقی، و مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانندوجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی مهمترین عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
سیرانی و همکارانش
1388
پیچیدگی حسابرسی، تجربه
هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود.
خواجوی و همکارش
1388
پیچیدگی حسابرسی، وظایف ساختار نیافته
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که بین قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در مورد وظایف ساختارنیافته تفاوت معناداری وجود دارد و تجربه تاثیر بسیار زیادی بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.
حساس یگانه و مقصودی
1390
تعاملات اجتماعی، آیین رفتارحرفه ای، انگیزش، عملکرد حسابرسان و قضاوت حسابرس
کسب وکار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیت های غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید.
سهرابی جهرمی
1390
عملکرد قضاوت حسابرسی، محیط و شناخت
حسابرسان استفاده کننده از رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی، قضاوت بهتری نسبت به صورتهای مالی صاحبکار داشته و این قضاوت عاملی برای کاهش ریسک حسابرسی می باشد.
کده و سالاری
1390
صحت، اجماع، توانایی دفاع و همخوانی
توانایی دفاع و صحت تاثیر بیشتری بر قضاوت حرفه ای دارد و مدیران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی جهت نظامند کردن و افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای، باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
برادران و حسین پور
1390
رفاه ذهنی و سرمایه اجتماعی
نتایج تحقیق نشان می دهد میزان رفاه ذهنی افراد تحت تأثیر سرمایه اجتماعی آنان است؛ یعنی افزایش میزان سرمایه اجتماعی افراد به افزایش رفاه ذهنی آنان منجر می شود.
نیلی و بابازاده خراسانی
1391
رفاه ذهنی و جنسیت
یافته های تحقیق به طور کلی، از تاثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جن
سیت بر سطح رفاه شهروندان ایرانی حکایت دارد.
نیکومرام و همکاران
1392
ویژگی های کیفی، قضاوت حرفه ای، سوگیری ذهنی
شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.
الهه معزز و همکاران
1392
ماکیاولیسم، فرهنگ سازمانی
یافته های این پژوهش نشان می دهد که ویژگی ماکیاولیسم یک متغیر تعیین کننده در چگونگی رفتار در محیط شغلی می باشد. به طور کلی حسابداران و حسابرسانی که در این پژوهش

پاسخی بگذارید