دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

بند چهارم: تعزیرات 73
مبحث دوم: شیوه شناسایی شخصیت 77
گفتار اول: مصاحبه 78
گفتار دوم: مشاهده و مطالعه 79
بند اول: مشاهده در محیط آزاد 80
بند دوم: مشاهده در محیط بسته 81
گفتار سوم: تحقیق و پژوهش اجتماعی 82
گفتار چهارم: تحقیق و پژوهش پزشکی و روانپزشکی 85
گفتار پنجم: تحقیق و پژوهش روانشناسی 86
فصل چهارم: آثار و نتایج و چالش های اجرایی تشکیل پرونده شخصیت
مبحث اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مراحل مختلف فرآیند کیفری 90
گفتار اول: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله دادسرا 91
بند اول: شخصیت بزهکار در صدور قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی 94
عنوان صفحه
الف – قرار تأمین کیفری 95
ب: قرار نظارت قضایی 98
بند دوم: شخصیت بزهکار در صدور قرارهای نهایی 100
الف: قرارتعلیق تعقیب 101
ب: قرار بایگانی کردن پرونده کیفری 104
ج: قرار ارجاع به میانجیگری 106
گفتار دوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله تعیین مجازات 108
بند اول: کیفیات مؤثر در تعیین مجازات با توجه به پرونده شخصیت 109
الف- کیفیات مخففه 110
ب: معافیت از کیفر 114
ج- کیفیات مشدده 115
بند دوم: پرونده شخصیت و نهاد تعویق صدور حکم 116
بند سوم: تشکیل پرونده شخصیت در جایگزینهای حبس 118
بند چهارم: توجه به شخصیت مجرم در قالب نهاد توبه 122
الف: احراز توبه 123
ب: شرایط پذیرش توبه در جرایم موجب حد 124
پ: توبه در واکنش های تعزیری 125
گفتار سوم: کارکرد تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم 126
بند اول: نظام نیمه آزادی 126
بند دوم: آزادی مشروط و تشکیل پرونده شخصیت 128
بند سوم: عفو و ضرورت تشکیل پرونده شخصیت 130
مبحث دوم: چالشهای اجرایی تشکیل پرونده شخصیت 132
گفتار اول: چالش قانونی 133
بند اول: الزام بودن قانون به جرایم خاص 133
عنوان صفحه
بند دوم: مجازاتهای معین و تنوع نداشتن ضمانت اجراها 134
بند سوم: فقدان ضمانت اجرا 134
گفتار دوم: چالشهای قضایی 136
بند اول: تراکم پرونده ها و غفلت از تشکیل پرونده شخصیت 137
بند دوم: فقدان آموزش تخصصی درباره پرونده شخصیت 137
بند سوم: تخصصی نبودن انتصاب قضات 138
گفتار سوم: چالشهای اجرایی 139
بند اول: هزینهبر بودن تشکیل پرونده شخصیت 139
بند دوم: کمبود آزمایشگاههای مجهز به تکنولوژی روز 141
نتیجه گیری 143

منابع 147
1- منابع فارسی 147
2-منابع عربی 156
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فصل اول
مقدمه
الف – طرح و بحث و اهمیت موضوع
در نظامهای گذشته تاریخ حقوق جزا نشان میدهد که مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته، و قضات محاکم کیفری صرفاً جرم ارتکابی را مدنظر قرار میدادند و توجهی به زوایای شخصیتی فرد مجرم نداشتند. با ظهور مکاتب کیفری و جرمشناسی شخصیت بزهکاران به شکلی جدید و علمی مورد توجه و بررسی قرار گرفت. تحقیقات مذکور موجب پیدایش اصل تفرید مجازات در حقوق جزا گردید که به موجب این اصل در مراحل تعیین، اعمال و اجرای مجازات شخصیت بزهکار مورد توجه خاص قرار میگیرد.
تفرید مجازات یعنی، شناسایی عوامل اصلی و حقیقی وقوع جرم و شناخت شخصیت واقعی آنها توسط قاضی کیفری و اتخاذ مناسبترین تدبیر قضایی برای این آسیب دیدگان اجتماعی به طوری که باعث اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین شده و آنان را به آغوش اجتماع و خانواده بازگرداند.
اجرای اصل مزبور به قدری واجد اهمیت است که اهداف سزادهی – ارعابی، اجرای عدالت و اصلاح و تربیت مجرمین جز با رعایت اصل مذکور تأمین نمیگردند. در همین راستا برای شناسایی خصوصیات فردی و اجتماعی مجرمین تشکیل «پرونده شناسایی شخصیت» بزهکاران در رسیدگی به جرائم مورد تأکید و عمل قرار گرفته است.
پرونده شناسایی شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از تاریخچه فردی و خانوادگی و نظریات کارشناسان علوم پزشکی، روانشناسی، جامعهشناسی، جرمشناسی و مددکاری اجتماعی و… است. که با همکاری و تعامل یکدیگر در خصوص وضعیت جسمانی و روانی، تعلیم و تربیت، دوران گذشته وی و هم چنین علت بزهکاری و سایر اوضاع و احوال او اظهارنظر میشود.
قاضی با تشکیل این پرونده در کنار پرونده کیفری و با شناختی که با مطالعه از شخصیت مجرم بدست میآورد، سهم عوامل مختلف را در شکلگیری پدیده مجرمانه را در نظر میگیرد و به انگیزههای ارتکاب جرم پی برده و با لحاظ تفاوتهای فردی، بهترین تدبیر قضایی را برای مجرم لحاظ میکند و با شناسایی عوامل جرمزا برای حذف و کاهش آثار این عوامل، تصمیمات مناسب را اتخاذ مینماید.
و لازمهی اصلاح و درمان مجرم نیز این است که قاضی بتواند شخصیت وی را شناسایی نماید تا بتواند تصمیمی بگیرد که اصلاح و درمان وی را بدنبال داشته باشد و گرنه اتخاذ تصمیمات ناصواب منجر به نتایج معکوس در این زمینه خواهد شد و شاید علت اصلی افزایش جرائم و آمار تکرار کنندگان جرم، نتایج تصمیمات غلط قضات باشد که باعث رشد عقدههای حقارت و تقویت حس انتقامگیری در مجرمان میشود.
امروزه شناخت شخصیت مجرمان نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد؛ زیرا قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات مجرم اطلاعات کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پرونده کیفری به بررسی پرونده شخصیت هم بپردازد و حکم متناسب با شخصیت مجرم اتخاذ کند.
ولی متأسفانه در کشور ایران ضرورت تشکیل پرونده شخصیت تا به امروز کم رنگ بوده است و کمتر توجهی به آن میشده است. البته تشکیل پرونده شخصیت در مرحله اجرای حکم و برای شناسایی زندانیان و طبقهبندی آنان در آییننامههای امور زندانها مقرر شده بود. تشکیل پرونده شخصیت در این مرحله هم میتواند آثار بسیار مثبتی به همراه داشته باشد آثار اجرایی آن در ابتدا به این صورت است که زندانیان بر اساس جنسیت، سن، وضع سلامتی و روانی از هم تفکیک میشوند چون رسالت اصلی زندان در عصر حاضر، انتقام یا تعذیب نیست، بلکه هدف اصلاح و بازپروری مجرم زندانی میباشد. ولی در مرحله دوم، آثاری که پرونده شخصیت در مرحله اجرایی دارد میتوان به آزادی مشروط، عفو و بخشودگی اشاره کرد.
و در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار قانونگذار در مادهی 7 قانون تشکیل دادگاهای اطفال بزهکار مصوب 1338 و مادهی 222 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در خصوص تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن مقرر نکرده بود. با این وجود مقررات پیشبینی شده هم ناقص بود.
امروزه قانونگذار با الزامی کرده تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم برای بزرگسالان و اطفال و نوجوانان طبق مواد 203 و 286 قانون جدید آییندادرسی کیفری گامی مثبت به سوی عدالت کیفری نهاده است. و تحقق عدالت کیفری نه فقط به لحاظ عمل مجرمانه و بر مبنای پروندهای که پس از آن تشکیل میشود، بلکه با توجه به شخصیت مجرم امکانپذیر است.
از سوی دیگر رعایت شخصیت بزهکار در حقوق کیفری اسلام نیز دارای جایگاه مستحکمی است. بالاخص در مجازاتهای تعزیری که قضات اختیارات زیادی در تعیین و اعمال مجازات دارند. لزوم تشکیل پرونده شخصیت در تعزیرات کاملاً آشکار است. در تعزیرات حاکم باید ببیند چه چیزی و چه مجازاتی به مصلحت مجرم و جامعه است، تا همان را انتخاب کند. «التعزیر بما یراه الحاکم»، شاید در برخی موارد حاکم تشخیص میدهدکه از خطای مجرم بگذرد و در برخی موارد مجازات سخت بر مجرم تحمیل کند. این شدت و تخفیف مجازات، باید با بصیرت کامل باشد این امر ممکن نیست، مگر پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری تشکیل شود.
سیاست جنایی کشور ما باید با رعایت کرامت انسانی بر این نکته توجه کند. که بزهکار را در بازسازگاری و بازاجتماعی شدن، حمایت کرده و فرصت تکرار جرم را برای او از بین ببرد. زیرا بزهکار به زعم ارتکاب جرم، هم چنان انسان است و باید شرایط به گونهای فراهم نمایند، که بازگشتی مسالمتآمیز به زندگی اجتماعی را داشته باشد. در سیاست جنایی اکثر کشورها بررسی شخصیت بزهکار برای تصمیمگیری قضایی عقلانی و خردگرایانه، امری ضروری است. و واکنش کیفری در قالب ارعاب و سزادهی صرف مدنظر قرار نمی دهند، بلکه مجازاتی داده می شود، که موجب ترمیم شخصیت بزهکار است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت است که قاضی میتواند با مطالعه و بررسی، اشراف کافی و وافی به وضعیت بزهکار پیدا کند و با فردیسازی تصمیمات خود، عکس العمل متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید.
در کشور ما هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آنگونه باید احساس نشده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مقنن در جرایم مهم تشکیل پرونده شخصیت را الزامی کرده است. امیدواریم صرف ماده قانون نباشد، و در تمامی مراحل دادرسی کیفری به اجرا در آید. و تمامی قضات در کنار پرونده کیفری به تشکیل پرونده شخصیت هم مبادرت ورزند. پس میتوان دریافت که پرونده شخصیت به عنوان ضرورتی غیر قابل انکار در مراحل دادرسی باید در کنار پرونده کیفری متهم لحاظ گردد. بویژه آنکه در کیفت ضمانتاجراها با وصف پیشگیری خاص نیز اثر گذار میباشد. و کاربرد پرونده شخصیت در فردی کردن مجازات خلاصه نمیشود. محتوای این پرونده برای اعمال بسیاری از قوانین و اجرای نهادهای پیشبینی شده در آنها مفید و مؤثر است. بنابراین بررسی مبانی و اهداف تشکیل پرونده شخصیت، شرایط و شیوه شناسایی شخصیت و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری و آثار و نتایج آن امری مهم است. بویژه در نظام کیفری ما ضروری است که با انجام پژوهشهایی در این زمینه، مسئولان و مقامات قضایی و پلیس را هر چه بیشتر با پرونده شخصیت آشنا کرد. تا این پرونده جایگاه مناسب و مطلوبی پیدا کند. و تشکیل پرونده شخصیت درنظام ما با چالشها و موانع متعددی روبرو است که برای رفع آنها سه قوه مجریه، قضاییه، مقننه باید با یکدیگر همکاری کنند.

ب- سوالات تحقیق
1- مبا نی نظری و شرایط تشکیل پرونده شخصیت چیست؟
2- چالشهای اجرایی و رویکرد قانونگذار جدید در این باره کدام است؟
ج- سابقه علمی
هر چند توجه به شخصیت بزهکار و تشکیل پرونده شخصیت در نظام کیفری، اندیشه نوینی نیست. اما پژوهش چندانی پیرامون آن انجام نشده است. مختصر تحقیقاتی هم که در این زمینه انجام گرفته، قبل از قانون جدید آییندادرسی کیفری بوده است. پژوهش حاضر برگرفته از قانون جدید آییندادرسی کیفری میباشد. تا حدودی جنبههای فقهی این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته است. به منابعی که بنحوی با این تحقیق ارتباط دارند اشاره میگردد.
از جمله:
کتاب «تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران» اثر ابراهیم ابراهیمی: در بخش اول این کتاب به مفاهیم و تاریخچه پرونده شخصیت پرداخته است، و در بخش دوم جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران را مورد بررسی قرار داده است.
کتاب «پرونده شخصیت در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار» اثرپگاه قربانی زیردهی: در بخش نخست به بزهکاری اطفال و نوجوانان و ضرورت رویکردهای پیشگیرانه در دادرسی آنها پرداخته است. و بخش دوم جایگاه پرونده شخصیت در مراحل رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نظام ایران و ایالت کالیفرنیا مورد مقایسه قرار داده است.
کتاب «روانشناسی کیفری» اثر دیوید ایبراهمسن. ترجمه پرویز صانعی: در این کتاب جنبههای مختلف بزهکاری را بررسی میشود. و بر عکس دیگر روانشناسان تنها به بررسی جنبههای روانی بزهکاری میپردازند، علل و اسباب اجتماعی جرم را نیز مورد بررسی قرار داده است. یک فصل کتاب به طبقهبندی مجرمین بر پایه عوامل روانی و روانپزشکی فردی، عوامل مربوط به موقعیت محیطی میباشد، فصل دیگر این کتاب مربوط به نوسازی و تربیت مجدد مجرمین است، که نوسازی مجرم مستلزم اطلاع از قوانین جزایی و آشنایی قاضی با جنبههای روانپزشکی شخصیت او است
کتاب «مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری ایران» اثر شکرالله طریقتی: در این کتاب توجه خاصی به شناخت شخصیت بزهکاران شده، و انواع شخصیت را مورد بررسی قرار داده است
کتاب «مجرم کیست و جرمشناسی چیست» اثرتاج زمان دانش: در این کتاب علل فردی بزهکاری که شامل علل جسمی و ذاتی بزهکاری، اختلالات روانی، اختلال منش شخصیت و هم چنین عوامل عمومی بزهکاری که شامل عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی میباشد مورد بررسی قرار داده است. و در قسمت دیگر کتاب به طرز تشکیل پرونده شخصیت میپردازد.
کتاب «کلیات جرمشناسی» اثر رضا مظلومان: در این کتاب بندهایی به شناخت شخصیت بزهکار و نادرست بودن روشهای سنتی پرداخته است.
کتاب «کرامت انسانی درحقوق کیفری» اثر اسمعیل رحیمینژاد: در این کتاب مفهوم کرامت انسانی، و کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده است. و در مبحث دیگر به بررسی دادرسی عادلانه و منصفانه میپردازد. و هم چنین به بندهایی در مورد شخصیت، سابقه تاریخی تشکیل پرونده شخصیت و مراحل مختلف تشکیل پرونده شخصیت در فرآیند دادرسی کیفری اشاره کرده است.
کتاب «دفاع اجتماعی» اثر مارک آنسل، ترجمه محمد آشوری و غلام حسین نجفیابرندآبادی
10- کتاب «مکاتبکیفری» اثر مجید آقایی: یک فصل کتاب مربوط به مکاتبکیفری قدیم و فصل دیگر مربوط به مکاتبکیفری جدید است که مورد بررسی قرار داده است.
11- مقاله «جایگاه پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه» نویسندگان: باقر شاملو .مهدی گوزلی
در این مقاله پرونده شخصیت در مراحل تحقیقات مقدماتی و محاکم در حقوق ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است.
14- مقاله «تعدیل شدت مجازات» تخفیفکیفر، نویسنده: رضا نوربها: بحث کیفیات مخففه و استفاده از آن دقیق و ظریف است، و در اصلاح و درمان بزهکاران نقش چشمگیری دارد. با محدودیتی که در قوانین جزایی فعلی برای اعمال این کیفیات وجود دارد، قاضی باید خود را درحد امکان و توان با برخوردی صحیح و دقیق و با توجه به شخصیت مجرم و اوضاع واحوال و مختصات جرم از این کیفیات در حد مطلوب استفاده کند. قسمت اول این مقاله به بررسی کیفیات مخففه در تاریخ حقوق جزای ایران میپردازد. و در قسمت دیگر تخفیفات مجازات در قانون مجازات اسلامی را شرح داده است.
15- مقاله «مهمترین جلوههای کیفرزدایی در قانون جدید اسلامی» نویسندگان: محمد علی بابایی. میثم غلامی در این مقاله ضمن بررسی سیاست کیفرزدایی به مهمترین جلوههای آن مانند جایگزین حبس، تعویق صدور حکم و نظام نیمهآزادی میپردازد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

16- مقاله «اصل فردی کردن مجازاتها ؛ تبعیض فاحش یا عدالتی عادلانه» نویسنده: جعفر یزدیانجعفری در این مقاله به جایگاه اصل فردی کردن کیفر درحقوق کیفری ایران پرداخته است. و فردیسازی پیش از مرحله قضاوت ،حین قضاوت، و پس از قضاوت را مورد تحلیل قرار داده است.
17- مقاله «ارزیابی شخصیت جنایی با هدف پیشگیری از تکرار جرم» نویسنده: محمدعلی بابایی در این مقاله به بررسی شخصیت جنایی و احراز حالت خطرناک با هدف پیشگیری از جرم بررسی میشود. با تأکید بر این نکته، که پیشگیری از طریق توسل به شدت کیفر، طبق تجربه چندین ساله در ایران و کشورهای دیگر، توفیق نداشته است. تنها راه پیشگیری از تکرار جرم، تجویز راهکاری است که مبتنی بر پژوهشهای علمی در خصوص شناخت شخصیت بزهکار باشد.
18- پایاننامه «لزوم تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکاران» ایرج سلیمانی سالم1354 در این پایاننامه تاریخچه جرمشناسی بالینی و نظریههای مختلف در مورد جرمشناسی بالینی مورد بررسی قرار داده است. و هم لزوم شناخت بزهکاران و مسئله جرایم اطفال را مورد تحقیق قرار داده است.
19- پایاننامه «جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران وکانادا» مرضیه آقا میرسلیم جایگاه پرونده شخصیت بین نظام عدالت کیفری ایران و کانادا مورد بررسی قرار داده است .در این پایاننامه به بررسی تاثیر رویکرد مدیریتی سیاست جنایی ریسکمدار بر ساختار شکلی و ماهوی و کاربرد پرونده شخصیت با توجه به عملکرد نظام کیفری کانادا پرداخته است .
د- روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی تحلیلی – توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است با این ابزار از طریق فیشبرداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی، پایاننامه، مجلات، سایتهای اینترنتی علمی و حقوق پرداخته شده است
و-

پاسخی بگذارید