می 17, 2021

منبع تحقیق با موضوع بیع بین المللی

…………………………………………………….25
د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..28
گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29
الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. 29
ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….31
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32
گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37
گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37

الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40
مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44
گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………45
الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..45
ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41
د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.
1-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………50
اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..52
2-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………53
اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….55
الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….55
ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………56
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..59
الف: تعهدات اصلی ………………………………………………………………………………………………….59.
ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………60
فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن
مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..65
گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66
1- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..66
2-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………67
الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….68
ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………70
ج: خیار تعذر تسلیم ………………………………………………………………………………………………….75
د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..76
ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..79
ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80
گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….82
الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82
ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………84
ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………92
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….92
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92
1-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………93
2- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. 93
الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………94
ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………94
ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96
د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97
ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ……………………………………………………97
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………108
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………108
الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108
ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109
1-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. 109
2-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………109

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………110
الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….110
ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….111
1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113
2-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………112
ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….115
1-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….115
2-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..116
3-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..116
4- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..116
5- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..116
گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118
الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………119
ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119
ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….121
د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122
فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی
مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126
گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126
گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128
گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130
گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133
گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136
مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139
مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149
علامت های اختصاری
ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی
ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.ث.ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *