حقوق اجتماعی، اطلاع رسانی

آوریل 12, 2019 مدیر سایت 0

2- محمد هادی عبادی ،مقاله ی ماهیت حقدر فقه امامیه و حقوق ایران(فصلنامه پژوهشی،آموزشی،اطلاع رسانی گواه،شماره دوازدهم،بهار 87) ص20 ب- از نظر حقوق دانان:حقوق دانان […]

قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

آوریل 12, 2019 مدیر سایت 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- قانون مجازات اسلامی تدوین جهانگیر منصور(تهران ، نشر دیدار،چاپ نود و یکم) صص24-232- اظهارات محمد دهقان عضو کمیسیون قضائی مجلس – خبرگزاری مهر مورخه4/2/1391- […]