شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران، شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران

همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد شرکت مدنی همانند سایر عقود برای صحت و نفوذ آن نیازمند شروط اساسی و عمومی مذکور در ماده 190 قانون مدنی که برای صحت هر عقدی لازم و ضروری است مستلزم... ادامه

شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت، سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر

2-2-2-1- 1- ارث: چنانکه کسی فوت کند و ورثۀ متعدد داشته باشد آنها در ماترک مورث خود شریک می شوند. 2-2-2-1- 2- امتزاج:چنانکه دزدی از خانه های چند رعیت گندم بدزدد و در انبار خود بریزد، گندم های آنها... ادامه

مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر، مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر

5-عهدیقانونگذار مصر در تعریف عقد شرکت آن را تعهدی از سوی دو یا چند نفر می داند که با تامین حصه ی از اموال و با هدف تحصیل سود که در نفع و ضررسهیم باشند.با توجه به این تعریف، قصد... ادامه

شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد، شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع

اما برخی دیگر، برای عقد شرکت اصالت قائل شده و آن را برای ایجاد اشاعه مؤثر دانسته اند؛ اینان معتقدند که حاکمیت اراده توان ایجاد شراکت بین اموال شرکا بدون احتیاج به مزج را دارد. از... ادامه