سبک زندگی

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
مطالعه سبک زندگی سلامت محور زنان واقع در سنین باروری (۴۹ –  ...

نتایج نشان میدهد با افزایش میزان حمایت اجتماعی دریافتی زنان سنین باروری، به نمرهی مدیریت استرس، مسئولیت سلامتی، روابط اجتماعی، رشد روحی و تغذیهی زنان نیز بالا میرود. فرضیهی یازدهم […]